Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2015 1.kv.15 1.kv.16 (mill. kr) Note 1.kv.16 1.kv.15 2015
3.865 1.007 865 Renteinntekter    910 1.019 4.031
2.161 580 442 Rentekostnader   441 552 2.159
1.703 427 423 Netto renteinntekter 10 469 467 1.872
1.005 247 234 Provisjonsinntekter   295 306 1.245
103 24 18 Provisjonskostnader   28 27 135
220 10 8 Andre driftsinntekter   134 97 435
1.123 233 224 Netto provisjons- og andre inntekter   401 377 1.545
471 105 29 Utbytte   0 0 25
- - - Inntekt av eierinteresser 3 119 129 448
-125 66 37 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 3 53 69 -14
346 171 66 Netto avk. på finansielle investeringer   172 198 459
3.172 832 714 Sum inntekter   1.042 1.042 3.876
588 160 148 Personalkostnader   295 267 1.093
629 147 142 Andre driftskostnader   194 186 838
1.217 307 290 Sum driftskostnader 11 489 454 1.931
1.955 525 424 Resultat før tap   553 588 1.945
159 20 167 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7 170 22 169
1.796 505 257 Resultat før skatt  3 383 567 1.776
325 115 63 Skattekostnad   72 126 370
- - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 -0 -0 -1
1.471 389 193 Periodens resultat   311 441 1.406
      Kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   303 439 1.410
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   8 2 -4
               
      Resultat per egenkapitalbevis   1,53 2,19 7,00
      Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   1,49 2,18 7,02

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2015 1.kv.15 1.kv.16 (mill. kr) 1.kv.16 1.kv.15 2015
1.471 389 193 Periodens resultat 311 441 1.406
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
109 - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - 115
-27 - - Skatt på estimatavvik pensjon - - -28
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 0 0 36
82 - - Sum  0 0 123
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
75 - - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg - - 78
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -14 1 1
-1 - -  Skatt  - - -1
74 - -  Sum  -14 1 78
1.627 389 193 Totalresultat 297 442 1.607
      Kontrollende eierinteressers andel av periodens totalresultat 289 439 1.611
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 8 2 -4

 

 

 

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2015 31.3.15 31.3.16 I prosent av snitt forvaltningskapital: 31.3.16 31.3.15 2015
1,34 1,38 1,29 Netto renteinntekter 1,41 1,50 1,46
0,89 0,76 0,68 Netto provisjons- og andre inntekter 1,20 1,21 1,20
0,27 0,55 0,20 Netto avk. på finansielle investeringer 0,52 0,63 0,36
0,96 0,99 0,88 Sum driftskostnader  1,47 1,45 1,50
1,54 1,70 1,29 Resultat før tap 1,66 1,88 1,52
0,13 0,06 0,51 Tap på utlån, garantier m.v. 0,51 0,07 0,13
1,42 1,63 0,78 Resultat før skatt  1,15 1,82 1,38
0,38 0,37 0,41 Kostnader/ inntekter 0,47 0,44 0,50
72 % 69 % 71 % Innskuddsdekning 67 % 66 % 68 %
13,0 % 14,4 % 6,5 % Egenkapitalavkastning 8,9 % 14,1 % 10,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN