Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Segmentet SB1 Markets består fra andre kvartal 2015 av datterselskapet SpareBank 1 Markets. SpareBank 1 Markets ble et datterselskap fra første april 2015 da SpareBank 1 SMN integrerte sin kapitalmarkedsaktivitet i SpareBank 1 Markets og samtidig økte sin eierandel til 73,3 prosent.

I rapporteringen for første kvartal 2015 og tidligere bestod segmentet Markets av SpareBank 1 SMN sin egen kapitalmarkedsvirksomhet i morbanken. Resultatet for første kvartal 2015 er i andre kvartal flyttet til kolonnen øvrige/elimineringer. 

 

Konsern 31. mars 2016  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter  222 232 -2 1 43 -0 -26 469
Renter av anvendt kapital 14 12           -26 -
Sum renteinntekter 236 243 -2 1 43 -0  -   -  -52 469
Netto provisjons- og andre inntekter 166 49 59 86 -2 54 -11 401
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 2 10 - - - 61 20 79 172
Sum inntekter 402 294 67 87 41 54 61 20 15 1.042
Sum driftskostnader 198 93 63 77 15 50 -6 489
Resultat før tap 204 202 5 10 26 4 61 20 22 553
 Tap på utlån, garantier m.v.   9 158 2 - 3 - - - -2 170
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 195 44 3 10 23 4 61 20 23 383
EK avkastning *) 12,9 % 3,1 %               8,9 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  86.451 37.479 - - 4.603 - - - 987 129.520
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -32.769 -1.421 - - - - - - 0 -34.190
Individuell nedskrivning utlån  -34 -155 - - -8 - - - -2 -198
Gruppenedskrivning utlån  -95 -414 - - -18 - - - 1 -527
Andre eiendeler  213 8 1.669 283 8 145 1.705 1.180 34.528 39.739
Sum eiendeler 53.767 35.497 1.669 283 4.585 145 1.705 1.180 35.515 134.345
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  33.671 29.655 - - - - - - 525 63.851
Annen gjeld og egenkapital  20.096 5.842 1.669 283 4.585 145 1.705 1.180 34.989 70.494
Sum egenkapital og gjeld 53.767 35.497 1.669 283 4.585 145 1.705 1.180 35.515 134.345

 

 

Konsern 31. mars 2015  
Resultatregnskap (mill. kr) Person- kunder Nærings- liv Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 221 216 -15 1 40 0 - - 4 467
Renter av anvendt kapital 18 19 0 - - -36 -
Sum renteinntekter 239 235 -15 1 40 0 - - -32 467
Netto provisjons- og andre inntekter 173 43 3 83 -5 53 - - 28 377
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 4 43 0 0 - 59 18 72 197
Sum inntekter 411 282 32 83 35 53 59 18 67 1.042
Sum driftskostnader 199 99 10 76 13 45 - - 11 454
Resultat før tap 212 183 21 8 23 8 59 18 56 588
 Tap på utlån, garantier m.v.  3 17 - - 2 - - - - 22
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 209 165 21 8 21 8 59 18 56 566
EK avkastning *) 15,5 % 11,9 %               14,1 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder 79.184 38.606 - - 3.638 - - - 1.504 122.933
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt -29.250 -1.371 - - - - - -1 -30.622
Individuell nedskrivning utlån -26 -125 - - -8 - - - -2 -160
Gruppenedskrivning utlån -90 -188 - - -16 - - - - -295
Andre eiendeler 224 5 - 283 4 123 1.482 1.220 28.491 31.831
Sum eiendeler 50.042 36.926 - 283 3.619 123 1.482 1.220 29.993 123.687
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder 31.782 28.219 - - - - - - 588 60.589
Annen gjeld og egenkapital 18.260 8.708 - 283 3.619 123 1.482 1.220 29.404 63.098
Sum egenkapital og gjeld 50.042 36.926 - 283 3.619 123 1.482 1.220 29.993 123.687
*) Fra og med tredje kvartal 2014 er regulatorisk kapital lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 14,5 prosent for å være i tråd med bankens kapitalplan
**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  1.kv.2016 1.kv.2015
Kursgevinst/utbytte på aksjer 3 10
Obligasjoner og derivater 25 11
Valuta- og renteforretninger Markets 26 48
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 53 69
SpareBank 1 Gruppen 61 59
SpareBank 1 Boligkreditt  24 41
SpareBank 1 Næringskreditt 8 8
BN Bank 20 18
SpareBank 1 Kredittkort   6 4
Selskaper eid av SpareBank 1 SMN Invest   6 -
Andre selskaper -6 -2
Sum avkastning på eierinteresser 119 128
Sum 172 197
     

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN