Styrets beretning

Første kvartal 2016

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 383 millioner kroner (567 millioner)
 • Overskudd første kvartal 311 millioner kroner (441 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 8,9 prosent (14,1 prosent)
 • Vekst i utlån 5,4 prosent (10,0 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 5,4 prosent (10,9 prosent) siste 12 måneder
 • Ren kjernekapitaldekning 13,6 prosent (12,3 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,49 kroner (2,18 kroner)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 67,37 kroner (61,95 kroner)

Godt resultat, men økte gruppevise nedskrivninger

Hovedtrekk:

 • Gruppevise tapsnedskrivninger gir et betydelig redusert resultat sammenlignet med første kvartal 2015
 • God underliggende drift
 • Høy avkastning finansielle eiendeler
 • Fortsatt lave individuelle tapsnedskrivninger. Gruppevise tapsnedskrivninger er økt med 150 millioner kroner
 • God soliditet
 • God utlåns- og innskuddsvekst

SpareBank 1 SMN oppnådde i første kvartal 2016 et overskudd på 311 millioner kroner (441 millioner) og en avkastning på egenkapitalen på 8,9 prosent (14,1 prosent). Resultat før skatt ble 383 millioner kroner (567 millioner).

Driftsinntektene i første kvartal ble 870 millioner kroner og 26 millioner kroner høyere enn samme periode i 2015. Dette forklares i stor grad med at konsolideringen av SpareBank 1 Markets som datterselskap av SpareBank 1 SMN ble gjennomført først fra andre kvartal 2015.

Avkastning på finansielle eiendeler ble 172 millioner kroner (198 millioner), hvor resultatandel fra felleseide selskaper utgjorde 119 millioner kroner (129 millioner).

Driftskostnadene ble 489 millioner kroner i første kvartal 2016 (454 millioner), en vekst på 35 millioner kroner. Økningen forklares med at konsolideringen av SpareBank 1 Markets som datterselskap av SpareBank 1 SMN ble gjennomført først fra andre kvartal 2015.

Tap på utlån var 170 millioner kroner (22 millioner) i første kvartal, hvorav 150 millioner kroner (0 millioner) er økte gruppevise tapsnedskrivninger knyttet til bankens offshoreeksponering.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis per første kvartal 2016 ble henholdsvis 5,4 prosent (10,0 prosent) og 5,4 prosent (10,9 prosent).

SpareBank 1 SMN planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent innen 31. desember 2016. Kapitalplanen er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet. SpareBank 1 SMN hadde en ren kjernekapitaldekning på 13,6 prosent (12,3 prosent) per første kvartal 2016.

I første kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 1,49 kroner (2,18 kroner), og bokført verdi per egenkapitalbevis var 67,37 kroner ved kvartalsskiftet (61,95 kroner). Børskurs var på samme tidspunkt 52,75 kroner (59,50 kroner). Det er i 2016 utbetalt utbytte for 2015 med 2,25 kroner per egenkapitalbevis.

Netto renteinntekter
Rentenettoen ble 469 millioner kroner (467 millioner) i første kvartal 2016. Rentenettoen har vært relativt stabil per kvartal i 2015 og 2016, men preges av store bruttobevegelser:

 • Økte utlån og innskudd både til privat- og næringslivskunder
 • Økte marginer på innskudd
 • Reduserte boliglånsmarginer

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjoner for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde i første kvartal 2016 samlet 74 millioner kroner (91 millioner), og reflekterer reduserte marginer på boliglån.

Det er i løpet av 2014 og i 2015 gjennomført fem generelle rentenedsettelser på utlån til privatkunder for å tilpasse boliglånsrenten til et fallende rentenivå. I denne perioden er innskuddsrentene til privat- og næringslivskunder også redusert. Det er besluttet en ytterligere rentenedsettelse på boliglån med inntil 15 basispunkter og tilsvarende endring på innskudd som vil ha virkning fra juni 2016. Deler av utlånsporteføljen til næringsliv reprises for å bedre reflektere ulike nivåer i kredittrisiko.

Provisjons- og andre driftsinntekter
Netto provisjons- og andre inntekter ble 401 millioner kroner (377 millioner) i første kvartal 2016. Inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er redusert med 18 millioner kroner på grunn av lavere marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. Samlet økning på provisjonsinntekter for øvrig tilskrives i all hovedsak at SpareBank 1 Markets ble datterselskap SpareBank 1 SMN først fra andre kvartal 2015. Det er i tillegg positiv utvikling på en del av de andre inntektsartene.

 

 

Provisjonsinntekter (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 Endring
Betalingstjenester 47 47 0
Kredittkort 14 13 1
Sparing 13 11 2
Forsikring 39 37 3
Garantiprovisjoner 21 16 4
Eiendomsmegling 80 83 -3
Regnskapstjenester 50 53 -3
Markets 39 2 37
Forvaltning 6 4 1
Husleieinntekter 8 10 -2
Øvrige provisjoner 9 8 1
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 327 286 41
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 71 89 -18
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 2 2 -0
Sum provisjonsinntekter 401 377 24

God avkastning på finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 53 millioner kroner (69 millioner). Samlet avkastning fordeler seg som følger:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 3 millioner kroner (10 millioner)
 • Netto kursgevinst på obligasjoner og derivater 25 millioner kroner (11 millioner)
 • Inntekter på valuta- og rentehandel ble 26 millioner kroner (48 millioner).

 

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 Endring
Kursgevinst/utbytte aksjer 3 10 -7
Obligasjoner og derivater  25 11 13
Valuta- og renteforretninger 26 48 -22
Verdiendring finansielle eiendeler og forpliktelser 53 69 -16
SpareBank 1 Gruppen 61 59 2
SpareBank 1 Boligkreditt 24 41 -17
SpareBank 1 Næringskreditt 8 8 -0
SpareBank 1 Kredittkort 6 4 2
BN Bank 20 18 2
SpareBank 1 Mobilbetaling (mCASH) -6 0 -6
Selskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest 6 - 6
Andre selskaper* 0 -2 2
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 119 128 -9
Sum 172 197 -25
*Inklusive virksomhet holdt for salg

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i første kvartal 2016 ble 284 millioner kroner (303 millioner). SpareBank 1 Forsikring er den vesentligste bidragsyteren til resultatet.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 61 millioner kroner (59 millioner), inklusive 5,6 millioner i avvik mellom foreløpig og endelig regnskap for 2015.

 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger de best sikrede boliglånene til selskapet noe som gir redusert finansieringskostnad. Per 31. mars 2016 har banken solgt lån for 33 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt (29 milliarder kroner), tilsvarende 40 prosent (39 prosent) av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 19,0 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i første kvartal 2016 var 24 millioner kroner (41 millioner). Resultatet i første kvartal 2016 er i likhet med resultatet for første kvartal i 2015 påvirket av urealiserte gevinster på selskapets basisswapper.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell, og med samme administrasjon, som SpareBank 1 Boligkreditt. Per første kvartal 2016 er utlån på 1,5 milliarder kroner (1,5 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN eier 33,6 prosent av selskapet, og bankens andel av resultatet for første kvartal 2016 ble 8 millioner kroner (8 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank. Av utlånene i SpareBank 1 Næringskreditt er 78 prosent solgt fra BN Bank.

SpareBank 1 Kredittkort

Resultatet for første kvartal ble 34 millioner kroner (21 millioner). SpareBank 1 Kredittkort eies av SpareBank 1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 18,4 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i første kvartal 2016 ble 6 millioner kroner (4 millioner) og andel av porteføljen utgjør 815 millioner kroner (742 millioner).

BN Bank

SpareBank1 SMN eier 33,0 prosent av BN Bank per 31. mars 2016.  

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i første kvartal 2016 ble 20 millioner kroner (18 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på om lag 6,8 prosent (6,0 prosent).

Styret i BN Bank besluttet i 2015 å rendyrke banken som en privatmarkedsbank og avvikle bedriftsmarkedsvirksomheten som består av utlån til lavrisiko næringseiendom. Bakgrunnen for dette vedtaket er de særnorske kapitaldekningsregler som medfører at egenkapitalavkastningen på denne aktiviteten blir lav. Dette skyldes at BN Bank i lavrisikosegmentet konkurrerte hovedsakelig med utenlandske aktører som setter prisen på basis av andre og mer liberale reguleringer og krav til kjernekapital.

BN Banks nye strategi er rendyrking av privatmarkedsaktiviteten og å bli en bank for kunder som foretrekker et selvbetjeningskonsept og dermed gunstige renter over tid.

BN Bank vil fortsatt være en del av SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 SMN vil videreføre sitt eierskap i BN Bank og vil bidra til at virksomhetsendringen gjennomføres på en måte som sikrer kreditorenes interesser.

Arbeidet med nedbygging av bedriftsmarkedsvirksomheten vil skje kontrollert over tid. Ved utgangen av første kvartal 2016 er bedriftsmarkedsporteføljen redusert med 8 milliarder kroner tilsvarende 25 prosent siden 30. juni 2015. Styret i BN Bank har som målsetting at 50 prosent av bedriftsmarkedsporteføljen skal være avviklet innen 31. desember 2016. Avvikling av den resterende bedriftsmarkedsporteføljen vil styrke ren kjernekapitaldekning i SpareBank 1 SMN med 0,9 prosentpoeng.

SpareBank 1 Mobilbetaling (mCASH)

SpareBank 1-bankene ervervet i fjerde kvartal 2015 den norske delen av mCASH og etablerte selskapet SpareBank 1 Mobilbetaling. Hensikten er å styrke bankens posisjon på nye mobile flater som vennebetaling og mobilbetaling i varehandelen. I midten av februar startet den nasjonale markedsføringen av mCASH gjennom tv-, digitalannonsering, og stor aktivitet rettet mot arrangement, samt lag og foreninger. Nasjonalt har mer enn 1500 lag og foreninger tatt i bruk mCASH som betalingsløsning. I tillegg tilbyr mCASH løsninger for netthandel, butikk og vennebetaling.

Resultatet er en konsekvens av oppstartskostnader og markedsføring av mCash. Selskapet er eid av SpareBank 1 bankene, hvor SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,7 prosent.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 489 millioner kroner (454 millioner) i første kvartal 2016. Økningen på 35 millioner kroner tilskrives at SpareBank 1 Markets ble konsolidert som datterselskap først fra andre kvartal i 2015.

I morbanken ble kostnadene redusert med 17 millioner kroner til 290 millioner kroner. Dette har også sammenheng med endringer i SpareBank 1 Markets. Fra andre kvartal i 2015 ble kapitalmarkedsaktivteten i SpareBank 1 SMN overført til SpareBank 1 Markets, og driftskostnadene i morbanken inkluderer 14 millioner kroner knyttet til kapitalmarkedsaktivitet i SpareBank 1 SMN. Kostnadsreduksjon i morbanken utover dette på 3 millioner kroner er en konsekvens av bankens kostnadsprogram.

Det er iverksatt omfattende effektiviseringstiltak i banken, hvor målet er uendrede nominelle kostnader fra 2014 til 2016. Siden 31. desember 2014 er antall årsverk i morbanken redusert fra 720 til 642, 78 årsverk.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 47 prosent (44 prosent).

Lave individuelle tap og lavt mislighold, men økt avsetning til gruppevise nedskrivninger

I første kvartal 2016 ble tap på utlån og garantier 170 millioner kroner (22 millioner) hvorav 150 millioner kroner (0 millioner) er økte gruppevise tapsnedskrivninger.

På utlån til næringslivskunder er det i første kvartal 2016 netto individuell tapsnedskrivninger på 10 millioner kroner, inklusive tap i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 1 million kroner. På privatkundeporteføljen er det i første kvartal 2016 netto tapsført 6 millioner kroner.

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier per første kvartal 2016 utgjorde 200 millioner kroner (161 millioner), en økning på 39 millioner siste 12 måneder.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 616 millioner kroner (496 millioner), tilsvarende 0,48 prosent (0,40 prosent) av brutto utlån per 31. mars 2016.

Mislighold over 90 dager var 205 millioner kroner (262 millioner), en nedgang på 57 millioner kroner. I prosent av brutto utlån (inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) er misligholdet 0,16 prosent (0,21 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 31 millioner kroner (61 millioner) tilsvarende 15 prosent (23 prosent).

Misligholdet fordeler seg på næringslivskunder med 41 millioner kroner og privatmarkedskunder med 164 millioner kroner.

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 411 millioner kroner (234 millioner). Av brutto utlån utgjør dette 0,32 prosent (0,19 prosent). 169 millioner kroner (100 millioner) eller 41 prosent (43 prosent) er tapsavsatt.

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på næringslivskunder med 356 millioner kroner og privatmarkedskunder med 56 millioner kroner.

Økte gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • Hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • Hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Gruppevise tapsnedskrivninger er økt med 150 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er at økt misligholdssannsynlighet og reduserte skipsverdier medfører større sannsynlighet for tap innenfor oljerelatert virksomhet som følge av den utfordrende markedssituasjonen som vedvarer i 2016. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 527 millioner kroner (295 millioner), som utgjør 0,41 prosent (0,24 prosent) av totale utlån. Gruppevise nedskrivninger fordeler seg med 96 millioner kroner på privatmarkedet og 431 millioner kroner på næringsliv. Av avsetningen på 431 millioner kroner på næringslivsporteføljen utgjør avsetning knyttet til oljerelatert virksomhet 249 millioner kroner.

Forvaltningskapital 134 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per første kvartal 2016 var 134 milliarder kroner mot 124 milliarder per første kvartal 2015.

Per første kvartal 2016 er utlån på samlet 34,2 milliarder kroner (30,6 milliarder kroner) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Samlede utlån har økt med 6,6 milliarder kroner (11,1 milliarder) tilsvarende 5,4 prosent (10,0 prosent) siste 12 måneder og var 129,5 milliarder (inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) per første kvartal 2016. Utlånene økte i første kvartal med 2,1 milliarder kroner tilsvarende 1,7 prosent.

Utlån til næringslivskunder er redusert med 0,5 milliarder kroner (vekst 5,9 milliarder) tilsvarende en nedgang på 1,2 prosent (vekst 13,2 prosent) siste 12 måneder. Samlede utlån til næringslivskunder utgjorde 47,2 milliarder kroner per første kvartal 2016. I første kvartal økte utlån til næringslivet med 0,6 milliarder kroner tilsvarende 1,2 prosent.

Utlån til privatkunder økte med 7,2 milliarder kroner (5,6 milliarder) til 82,3 milliarder siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 9,5 prosent (8,0 prosent).

Utlån til privatkunder utgjorde 64 prosent (61 prosent) av brutto utlån (inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) til kunder per første kvartal 2016. I første kvartal økte utlån til privatkunder med 1,6 milliarder tilsvarende 2,0 prosent.

(Fordelt i henhold til sektor - se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte med 3,3 milliarder kroner (5,9 milliarder) siste 12 måneder til 63,9 milliarder kroner per første kvartal 2016. Dette tilsvarer en vekst på 5,4 prosent (10,9 prosent). I første kvartal ble samlede innskudd redusert med 0,2 milliarder kroner tilsvarende 0,4 prosent.

Innskudd fra privatkunder økte siste 12 måneder med 1,8 milliarder kroner (2,3 milliarder) til 28,3 milliarder tilsvarende 6,9 prosent (9,4 prosent), og innskudd fra næringslivskunder økte med 1,4 milliarder (3,7 milliarder) til 35,5 milliarder tilsvarende 4,2 prosent (12,0 prosent). Ved utgangen av første kvartal var innskudd fra privatkunder uendret sammenlignet med årsskiftet, mens innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 0,2 milliarder kroner eller 0,7 prosent.

(Fordelt i henhold til sektor - se note 9).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per første kvartal 2016 på 8,1 milliarder kroner, en økning på 12 prosent siden første kvartal 2015. Det er oppnådd god vekst både i aksjefond og aktivt forvaltning. Veksten er hovedsakelig drevet av nysalg.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 Endring
Aksjefond 5.110 4.765 345
Spareforsikring 669 642 27
Aktiv forvaltning 2.279 1.817 462
Totalt 8.058 7.224 834

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst i premievolum på 53 millioner kroner tilsvarende på 5 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 2 prosent, på personforsikring 10 prosent og på tjenestepensjon 8 prosent. Totale inntekter på bankens forsikringsportefølje passerte 120 millioner kroner i 2015 og det prognoseres med vekst også i 2016.

Forsikring, premievolum (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 Endring
Skadeforsikring 725 711 14
Personforsikring 276 251 25
Tjenestepensjon 199 185 14
Totalt 1.200 1.147 53

Privatmarked

Driftsinntektene i første kvartal 2016 ble litt svakere enn i første kvartal 2015, og ble samlet 402 millioner kroner (411 millioner) med 236 millioner kroner i rentenetto og 166 millioner kroner i provisjonsinntekter. Netto nedgang på driftsinntektene er drevet av reduserte utlånsmarginer. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 12,9 prosent (15,5 prosent). Som anvendt kapital er regulatorisk kapital på 14,5 prosent benyttet, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning innen 31. desember 2016.

Utlånsmarginen i første kvartal 2016 ble 1,78 prosent (2,28 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,24 prosent (minus 0,35 prosent) målt mot 3 måneders Nibor. Gjennomsnittlig 3 måneders Nibor er redusert med ca. 50 basispunkter siden starten av 2015.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 9,2 prosent og 5,9 prosent.

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Det er ingen indikasjoner på økte taps- og misligholdsnivåer i bankens boliglånsportefølje. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i bankens markedsområde sett under ett.

Næringsliv

Driftsinntektene ble 294 millioner kroner i første kvartal 2016 (282 millioner). Netto renteinntekter ble 243 millioner kroner, mens andre inntekter ble 51 millioner.

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 3,1 prosent for første kvartal 2016 (11,9 prosent). Som anvendt kapital i første kvartal 2016 er regulatorisk kapital på 14,5 prosent benyttet, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning innen 31. desember 2016.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,57 prosent (2,75 prosent) og -0,15 prosent i første kvartal 2016 (-0,41 prosent).

Utlånene er redusert med 2,9 prosent mens innskuddene økte med 5,1 prosent siste 12 måneder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i første kvartal 2016 ble 44,8 millioner kroner (37,9 millioner) før skatt.

Resultat før skatt (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 10,0 7,8 2,2
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  23,4 21,3 2,1
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 4,3 7,9 -3,6
Allegro Kapitalforvaltning 0,6 0,3 0,3
SpareBank 1 SMN Invest  9,9 0,9 9,0
SpareBank 1 Markets (fra 2. kvartal 2015) 3,2 - 3,2
Andre selskaper -6,7 -0,3 -6,4
Sum 44,8 37,9 6,9

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal med en svært sterk markedsandel i hele markedsområdet, særlig i Trondheim. Selskapets resultat før skatt i første kvartal 2016 på 10,0 millioner kroner (7,8 millioner) er tilfredsstillende. Antall solgte boligenheter var 1.602 i første kvartal 2016 mot 1.658 i tilsvarende periode i fjor.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 23,4 millioner kroner (21,3 millioner) i første kvartal 2016, og har positiv resultatutvikling som følge av økte inntekter, spesielt fra billån. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 4,3 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 2,1 milliarder og billån 2,2 milliarder. Det har vært god vekst, og spesielt på billån. SamSpar-bankene i SpareBank 1 hadde ved sist årsskifte en eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 27,9 prosent. Sparebanken Sogn og Fjordane gikk inn på eiersiden i januar 2016 med en eierandel på 7,5 prosent, noe som øker selskapets distribusjonskraft ytterligere. Etter dette eier SpareBank 1 SMN 64,6 prosent av aksjene i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i første kvartal 2016 et overskudd før skatt på 4,3 millioner kroner (7,9 millioner). Resultatnedgangen er i stor grad knyttet til kostnader ved utvikling av selskapets digitale plattform.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har en vekststrategi tuftet på oppkjøp av mindre regnskapskontorer. Selskapet retter seg mot SMB-segmentet med en moderne distribusjonsmodell og et bredt tjenestespekter. 

Allegro Kapitalforvaltning forvalter porteføljer for kunder primært i SpareBank 1 SMN og SamSpar-bankene. Bankene er selskapets distribusjonskanal. Resultat før skatt i selskapet ble i første kvartal 2016 0,6 millioner kroner (0,3 millioner). Selskapet forvalter en portefølje på 5,6 milliarder.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et resultat før skatt i første kvartal 2016 på 9,9 millioner kroner (0,9 millioner). Verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets samlede aksjebeholdning representerer 3,6 millioner kroner av resultatet. Selskapet har i tillegg eierinteresser i eiendomsselskapet Grilstad Marina og resultatandelen herfra var 6,3 millioner kroner i første kvartal 2016.

SpareBank 1 Markets er datterselskap av SpareBank 1 SMN med eierandel 73,5 prosent. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim og Ålesund. Det er 106 ansatte i selskapet.

SpareBank 1 Markets AS er et verdipapirforetak med komplett produktspekter. Selskapets ambisjon er å være et lønnsomt kapitalmarkedsmiljø som i samarbeid med eierbankene kan levere alle kapitalmarkedstjenester. 

Selskapets resultat før skatt i første kvartal 2016 ble 3,2 millioner kroner. Det har vært gode resultater i områdene aksjehandel, corporatetjenester samt rente- og valutahandel. Underliggende drift er god for disse områdene, med en solid kundebase. Innenfor obligasjonsområdet har det også i dette kvartalet vært et vanskelig marked med tap på beholdninger og lavt volum i emisjonsmarkedet.

I SpareBank 1 SMNs markedsområde er selskapet det ledende kapitalmarkedsmiljøet. SpareBank 1 Markets har hovedfokus på kunder hvor selskapet selv har en sterk konkurranseposisjon alene eller i samspill med eierbankene. 

Andre selskaper

Negativt resultat i andre selskaper tilskrives økt urealisert tap på renteswapavtale i bankens eiendomsselskap, SpareBank 1 SMN Kvartalet.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 19 milliarder kroner og er dermed finansiert i 22 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 84 prosent (85 prosent). Tilgangen på finansiering i markedet er tilfredsstillende.

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, og per 31. mars 2016 var utlån på samlet 33 milliarder kroner solgt til SpareBank 1 Boligkreditt.

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A1 (outlook stable) og A- (outlook stable). Banken ble i mai 2015 oppgradert av Moody's i likhet med flere andre norske banker.

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2016 ble 13,6 prosent (12,3 prosent). Endringen siste 12 måneder tilskrives:

 • Økt ren kjernekapital siste 12 måneder på 1,4 milliarder kroner tilsvarende 13 prosent som følge av tilbakeholdt overskudd.
 • Beregningsgrunnlaget uttrykt ved kapitalbehov har økt med 169 millioner kroner tilsvarende 2 prosent siste 12 måneder, i hovedsak som følge av redusert kreditteksponering mot næringsliv.

Per 31. desember 2015 er regulatoriske krav til ren kjernekapital på 11,0 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav. Kravet vil øke til 11,5 prosent fra 30. juni 2016 som følge av varslet økning av motsyklisk buffer til 1,5 prosent.

Styret i SpareBank 1 SMN gjør løpende vurderinger av kapitalsituasjonen og fremtidige kapitalkrav.

Finanstilsynet har meddelt en kapitalforventning på 14,5 prosent ren kjernekapital per 31. desember 2016. Dette ble behandlet i bankens styre i desember 2015 og nytt mål for ren kjernekapitaldekning på minimum 14,5 prosent per 31. desember 2016 ble vedtatt. Finanstilsynet vil ikke fastsette individuelle pilar 2 tillegg for SpareBank 1 SMN før gjennomføring av SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) i 2016.

Styret i SpareBank 1 SMN legger til grunn at gjennomføring av bankens kapitalplan vil sikre at banken når de kapitalkrav markedet forventer og myndighetene setter uten gjennomføring av emisjon.

Følgende tiltak er de vesentligste i konsernets kapitalplan:

 • Fortsatt god bankdrift gjennom effektivisering og prioritering av lønnsomme segmenter
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, med prioritering av utlån til husholdninger
 • Nedbygging av næringseiendomsporteføljen i BN Bank. Ved utgangen av første kvartal 2016 er porteføljen redusert med 25 prosent siden 30. juni 2015

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2016 var 67,37 kroner (61,95 kroner), og resultatet per egenkapitalbevis ble 1,49 kroner (2,18 kroner).

Per 31. mars 2016 var kursen 52,75 kroner (59,50 kroner), og det er i 2016 utbetalt et utbytte for 2015 på 2,25 kroner per bevis (2,25 kroner).

Pris/Inntjening ble 8,83 og Pris/Bok 0,78 per 31. mars 2016.

Risikoforhold

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, taps- og misligholdsnivået er lavt, og med unntak av oljerelatert virksomhet foreligger det ingen konsentrasjoner i misligholdte og tapsutsatte engasjement. Lån til oljerelatert virksomhet utgjør per 31. mars 2016 4,3 prosent av konsernets samlede utlån.

Banken legger til grunn fallende vekstrate i BNP som følge av reduserte oljeinvesteringer. En svakere norsk krone har virket positivt for norsk eksportnæring, og vil delvis motvirke noe av disse effektene. Banken forventer lav vekst i utlån til midtnorsk næringsliv fremover som følge av begrenset investeringsnivå.

Reallønnsveksten vil være lav, men med et vedvarende lavt rentenivå vurderer banken at tapsrisiko i bankens privatmarkedsportefølje vil være lav. Usikkerheten er først og fremst knyttet til arbeidsledighetsutviklingen. Banken forventer en viss økning i arbeidsledigheten, men legger til grunn at arbeidsledigheten vil være relativt moderat i bankens markedsområder sett under ett.

Kredittetterspørselen fra norske husholdninger har blitt noe redusert, men er fortsatt høyere enn lønnsveksten og vil i stor grad påvirkes av utviklingen i boligprisene. Banken forventer at tap på boliglån fortsatt vil være lave. Dersom boligprisene stagnerer, eller faller, vil det være en risiko for at husholdningenes sparerate øker, noe som vil gi redusert omsetning for deler av norsk næringsliv.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen, hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter

Styret er tilfreds med den underliggende driften i banken, i datterselskapene og i de felleskontrollerte selskapene. Styret vil trekke frem at gjennomførte tiltak i SpareBank 1 Markets har gitt positive resultater.

Det er fortsatt få tegn til at utfordringene i oljerelatert virksomhet har smittet inn i økonomien i bankens samlede markedsområde. Banken innretter dog utlånsaktiviteten på at dette kan inntreffe og utøver større forsiktighet i kredittgivningen.

Det er fortsatt en svært utfordrende markedssituasjon for bankens kunder i oljeservicesektoren. Bankens eksponering omfatter per første kvartal 67 skip hovedsakelig fordelt på et begrenset antall rederier. Styret vurderer at det arbeides godt med å finne løsninger for de selskapene som har utfordringer. Det er fortsatt ikke grunnlag for individuelle tapsavskrivninger på noen av engasjementene, men den økte usikkerheten og reduserte skipsverdier har medført en økning i gruppevise tapsnedskrivninger på 150 millioner kroner innenfor denne sektoren. Styret forventer samlede individuelle og gruppevise tapsnedskrivninger for hele 2016 på 450-500 millioner kroner på bakgrunn av en fortsatt krevende markedssituasjon.

Styret legger fortsatt til grunn at målet om en ren kjernekapital på 14,5 prosent vil nås innen 31. desember 2016 med de virkemidlene som fremgår av bankens kapitalplan.

Utfordringene som følger av moderat oljepris vil prege bankens resultatutvikling i 2016. Bankens inntjening er robust og evnen til å tåle tap innenfor rammen av den løpende inntjening er god. Styret forventer at også 2016 blir et tilfredsstillende år for SpareBank 1 SMN.

 

 

           Trondheim, 29. april 2016  
           Styret i SpareBank 1 SMN  
     
     
Kjell Bjordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen  
Styrets leder Nestleder  
     
     
Aud Skrudland   Morten Loktu Janne Thyø Thomsen
     
     
     
 Arnhild Holstad   Erik Gunnes Oddny Lysberg 
   Ansatterepresentant  Ansatterepresentant 
     
     
     
    Finn Haugan 
    Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN