Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.15 31.3.15 31.3.16 (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 31.12.15
2.541 2.548 2.661 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.661 2.548 2.541
674 524 534 Havbruk 534 524 674
2.518 2.177 2.221 Industri og bergverk 2.221 2.177 2.518
2.164 2.092 1.733 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 1.733 2.092 2.164
4.116 3.764 3.331 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.331 3.764 4.116
1.994 2.129 2.196 Sjøfart og offshore 2.196 2.129 1.994
4.295 4.282 4.311 Eiendomsdrift 4.105 4.138 4.099
4.836 4.610 5.185 Forretningsmessig tjenesteyting 5.185 4.610 4.836
4.643 4.714 5.183 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.714 4.346 4.138
7.221 5.232 7.079 Offentlig forvaltning 7.079 5.232 7.221
1.755 2.572 2.050 Øvrige sektorer 1.761 2.536 1.454
36.756 34.645 36.485 Sum næring  35.520 34.096 35.754
28.336 26.493 28.330 Lønnstakere 28.330 26.493 28.336
65.091 61.137 64.815 Sum innskudd 63.851 60.589 64.090

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN