Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.15 31.3.15 31.3.16 (mill. kr) Note 31.3.16 31.3.15 31.12.15
3.270 568 1.241 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.241 568 3.270
5.883 5.056 6.103 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.324 1.952 2.407
89.596 88.158 90.652 Netto utlån til kunder 5 94.606 91.855 93.415
15.752 13.954 15.956 Sertifikater og obligasjoner  15 15.956 13.954 15.752
7.606 7.436 8.180 Derivater 15 8.091 7.340 7.524
337 264 336 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.644 700 1.485
3.624 3.362 3.622 Investering i eierinteresser   5.759 5.185 5.522
2.927 2.564 2.814 Investering i konsernselskaper   - - -
222 222 330 Virksomhet holdt for salg 2 214 16 16
447 447 447 Goodwill   528 529 528
431 412 2.421 Øvrige eiendeler 12 3.982 1.587 1.996
130.095 122.443 132.101 Eiendeler   134.345 123.687 131.914
8.155 7.598 8.549 Innskudd fra kredittinstitusjoner   8.549 7.598 8.155
65.091 61.137 64.815 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 63.851 60.589 64.090
35.154 31.971 35.888 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 35.888 31.971 35.154
5.366 6.096 6.211 Derivater 15 6.237 6.096 5.414
868 1.463 1.294 Annen gjeld 13 2.279 1.495 1.734
- - - Virksomhet holdt for salg 2 5 0 0
3.463 3.415 3.485 Ansvarlig lånekapital 14 3.485 3.415 3.463
118.097 111.681 120.242 Sum gjeld   120.294 111.165 118.010
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -6 -0 -21
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
3.790 3.122 3.790  Utjevningsfond    3.782 3.122 3.790
292 - -  Avsatt utbytte   - - 292
40 - -  Avsatt gaver    - - 40
4.105 3.619 4.105  Grunnfondskapital    4.105 3.619 4.105
279 139 279  Fond for urealiserte gevinster    290 148 290
- - -  Annen egenkapital    1.705 1.622 1.597
- 389 193  Ordinært resultat    311 441 -
- - -  Ikke-kontrollerende eierinteresser   372 78 318
11.998 10.761 11.859  Sum egenkapital    14.051 12.521 13.904
130.095 122.443 132.101  Gjeld og egenkapital    134.345 123.687 131.914

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN