Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata.
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data.
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

For nærmere beskrivelse av metode for verdsettelse i nivå 2 og 3, se note 27 i årsregnskapet for 2015.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2016   
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 66 8.025 - 8.091
- Obligasjoner og sertifikater 2.762 13.194 - 15.956
- Egenkapitalinstrumenter 948 588 1.536
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.345 4.388
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - 108 108
Sum eiendeler 3.775 21.262 5.041 30.078
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 88 6.149 - 6.237
- Egenkapitalinstrumenter 380 7 387
Sum forpliktelser 468 6.156 - 6.624

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2015    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 377 6.964  -  7.340
- Obligasjoner og sertifikater 3.170 10.784  -  13.954
- Egenkapitalinstrumenter 53  -  611 664
- Fastrentelån og ansvarlige lån  -  43 3.991 4.034
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter  -   -  35 35
Sum eiendeler 3.600 17.791 4.637 26.027
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 375 5.721 - 6.096
Sum forpliktelser 375 5.721 - 6.096

 

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2016    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 148 11 159
Avhending -230 -3 -233
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 22 5 28
Utgående balanse  4.345 588 108 5.041

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2015    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.15 3.277 625 35 3.937
Tilgang 828 4  -  833
Avhending -157 -20  -  -177
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 43 2  -  45
Utgående balanse  3.991 611 35 4.637

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN