Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

 

Morbank   Konsern 
31.12.15 31.3.15 31.3.16 (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 31.12.15
- 2.305 - Sertifikatgjeld, nominell verdi - 2.305 -
34.014 28.519 34.759 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 34.759 28.519 34.014
775 824 813 Verdijusteringer 813 824 775
365 323 317 Påløpte renter 317 323 365
35.154 31.971 35.888 Sum verdipapirgjeld 35.888 31.971 35.154

 

Endring i verdipapirgjeld (mill. kr)     
  31.3.16 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.15
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 34.759 2.438 1.300 -393 34.014
Verdijusteringer 813 - - 38 775
Påløpte renter 317 - - -49 365
Totalt 35.888 2.438 1.300 -404 35.154
           
 
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr)     
  31.3.16 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.15
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.667 - - 6 1.661
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 299 - - - 299
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 92 - - 2 89
Påløpte renter 27 - - 13 14
Totalt  3.485 - - 22 3.463

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN