Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
Januar-Desember    Januar-Desember 
2015 2016 (mill. kr) 2016 2015
1.471 1.655 Resultat etter skatt 1.647 1.406
70 34 + Av- og nedskrivninger 98 104
159 502 + Tap på utlån/garantier 516 169
1.700 2.191 Tilført fra årets virksomhet 2.261 1.678
224 2.310 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 2.234 -190
-782 -1.586 Økning/(reduksjon) annen gjeld -1.601 -112
-3.277 -7.405 Reduksjon/(økning) utlån -8.454 -3.472
-1.520 -2.318 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -1.485 -1.118
3.889 3.299 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.078 3.410
-968 2.144 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 2.354 -968
-1.575 -1.885 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -1.805 -1.575
-2.311 -3.249 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -3.418 -2.351
-61 -26 Brutto utbetalinger bygninger/driftsmidler -52 -50
1 - Avgang bygninger/driftsmidler - 1
-821 -223 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper 33 -98
-6 36 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -67 -702
-887 -213 B) Netto likviditetsendring investeringer -86 -849
93 -324 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -281 93
-1 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 0 -1
-292 -292 Utbetalt utbytte -292 -292
-160 -40 Gaveutdeling -40 -160
2.153 1.162 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 1.162 2.153
1.792 507 C) Netto likviditetsendringer finansiering 549 1.792
-1.405 -2.955 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -2.955 -1.405
4.676 3.270 Likviditetsbeholdning per 1.1 3.270 4.676
3.270 315 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 315 3.270
-1.405 -2.955 Endring -2.955 -1.405

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN