Resultater fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014
Renteinntekter  917 874 896 910 962 1.058 992 1.019 1.103
Rentekostnader 424 425 424 441 489 593 525 552 618
Netto renteinntekter 493 449 472 469 473 466 467 467 485
Provisjonsinntekter 300 326 331 295 309 317 313 306 323
Provisjonskostnader 35 34 36 28 38 38 32 27 33
Andre driftsinntekter 149 120 154 134 107 99 132 97 81
Netto provisjons- og andre inntekter 414 412 448 401 378 378 413 377 371
Utbytte 1 13 73 0 3 0 22 0 5
Netto resultat fra eierinteresser 74 103 127 119 121 78 120 129 144
Netto resultat fra finansielle instrumenter 153 157 71 53 -15 -91 23 69 -58
Netto avk. på finansielle investeringer 228 274 271 172 109 -13 165 198 91
Sum inntekter 1.134 1.134 1.191 1.042 959 831 1.044 1.042 947
Personalkostnader 251 294 318 295 280 264 283 267 267
Andre driftskostnader 231 210 209 194 235 203 213 186 212
Sum driftskostnader 482 504 528 489 515 466 496 454 479
Resultat før tap 652 630 664 553 444 364 548 588 467
Tap på utlån, garantier m.v. 99 130 118 170 56 56 35 22 34
Resultat før skatt  553 500 546 383 388 309 513 567 434
Skattekostnad 99 85 85 72 100 61 83 126 60
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 7 -1 -1 -0 -0 0 -0 -0 0
Periodens resultat 462 414 460 311 287 248 430 441 375

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN