Egenkapitalbevisbrøk

(mill. kr) 31.12.16 31.12.15
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 4.487 3.790
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 81 179
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 8.060 7.461
Grunnfondskapital 4.498 4.105
Fond for urealiserte gevinster 45 100
B. Sum grunnfondskapital 4.543 4.205
Avsetning gaver 220 40
Avsatt utbytte 389 292
Egenkapital ekskl. periodens resultat 13.212 11.998
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,95 % 63,96 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,95 % 63,96 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN