Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
2015 1. halvår 15 1. halvår 16 (mill. kr) 1. halvår 16 1. halvår 15 2015
1.471 1.117 938 Periodens resultat etter skatt 771 871 1.406
70 20 21 Av- og nedskrivninger 48 51 104
159 52 281 Tap på utlån/garantier 287 56 169
1.700 1.189 1.240 Tilført fra årets virksomhet 1.107 978 1.678
224 1.124 308 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 45 590 -190
-782 -1.647 534 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 580 -1.047 -112
-3.277 -3.705 -3.408 Reduksjon/(økning) utlån -3.832 -3.660 -3.472
-1.520 -1.209 -4.034 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -3.606 -1.231 -1.118
3.889 5.537 2.935 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 2.941 5.506 3.410
-968 -439 2.058 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. 2.073 -439 -968
-1.575 -905 -4.187 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -4.110 -905 -1.575
-2.311 -55 -4.555 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -4.803 -208 -2.349
-61 -10 -58 Investering i varige driftsmidler 17 -21 -50
-821 -418 -234 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -89 155 -98
-6 -1 52 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 38 -410 -702
-887 -428 -240 B) Netto likviditetsendring investeringer -34 -275 -849
93 10 73 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 116 10 93
-1 0 0 Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis  0 0 -1
-292 -292 -292 Utbetalt utbytte -292 -292 -292
-160 -160 -40 Besluttet gaveutdeling -40 -160 -160
2.153 145 2.983 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 2.983 145 2.153
1.792 -298 2.724 C) Netto likviditetsendringer finansiering 2.766 -298 1.792
-1.405 -781 -2.071 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i perioden -2.071 -781 -1.405
4.676 4.676 3.270 Likviditetsbeholdning per 1.1 3.270 4.676 4.676
3.270 3.895 1.200 Likviditetsbeholdning per utgangen av perioden 1.200 3.895 3.270
-1.405 -781 -2.071 Endring i likviditetsbeholdning -2.071 -781 -1.405

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN