Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014
Renteinntekter  910 962 1.058 992 1.019 1.103 1.080 1.055 1.027
Rentekostnader 441 489 593 525 552 618 617 625 615
Netto renteinntekter 469 473 466 467 467 485 463 430 412
Provisjonsinntekter 295 309 317 313 306 323 314 326 318
Provisjonskostnader 28 38 38 32 27 33 28 28 25
Andre driftsinntekter 134 107 99 132 97 81 74 96 93
Netto provisjons- og andre inntekter 401 378 378 413 377 371 361 394 385
Utbytte 0 3 0 22 0 5 0 14 46
Inntekt av eierinteresser 119 121 78 120 129 144 170 131 82
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 53 -15 -91 23 69 -58 1 56 129
Netto avk. på finansielle investeringer 172 109 -13 165 198 91 170 201 257
Sum inntekter 1.042 959 831 1.044 1.042 947 993 1.026 1.055
Personalkostnader 295 280 264 283 267 267 235 245 254
Andre driftskostnader 194 235 203 213 186 212 190 198 187
Sum driftskostnader 489 515 466 496 454 479 425 443 441
Resultat før tap 553 444 364 548 588 467 568 583 614
Tap på utlån, garantier m.v. 170 56 56 35 22 34 24 15 17
Resultat før skatt  383 388 309 513 567 434 545 568 597
Skattekostnad 72 100 61 83 126 60 101 103 99
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -0 -0 0 -0 -0 0 -1 -1 1
Periodens resultat 311 287 248 430 441 375 443 464 500

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN