Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2014 til 30. juni 2016

 Kursutv_2_2016_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2014)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2014)

Omsetningsstatistikk

1. juli 2014 til 30. juni 2016

 Omsetnings_4_2016_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 5.222.288 4,02 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 4.102.874 3,16 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.826.686 2,95 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 3.247.830 2,50 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.179.467 2,45 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.870.827 2,21 %
Meteva AS 2.359.388 1,82 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
MP Pensjon PK 1.792.160 1,38 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.774.243 1,37 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.598.523 1,23 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.511.137 1,16 %
DNB Livsforsikring AS 1.480.544 1,14 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.399.904 1,08 %
VPF Nordea Kapital 1.383.148 1,07 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.373.624 1,06 %
VPF DNB Norge selektiv 1.247.000 0,96 %
DNB Bank ASA 1.118.855 0,86 %
Sum for de 20 største eiere 46.992.137 36,19 %
Øvrige eiere 82.844.306 63,81 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN