Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital  
                   
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Sum egenkapital
                   
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895   3.619 3.122 292 160 139 10.824
Periodens resultat - -   457 616 292 40 66 1.471
Utvidede resultatposter                  
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - 74 74
Estimatavvik pensjoner - -   29 53 - - - 82
Sum utvidede resultatposter - -   29 53 - - 74 156
Totalresultat for perioden - -   486 669 292 40 140 1.627
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2014 - -   - - -292 - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -160 - -160
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis - -   - -1 - - - -1
Sum transaksjoner med eierne - -   - -1 -292 -160 - -453
Egenkapital per 31.12.15 2.597 895   4.105 3.790 292 40 279 11.998
                   
                   
Egenkapital per 1.1.16 2.597 895   4.105 3.790 292 40 279 11.998
Periodens resultat - -   411 730 389 220 -95 1.655
Utvidede resultatposter                  
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   2 3 - - -57 -52
Estimatavvik pensjoner - -   -20 -36 - - 0 -56
Sum utvidede resultatposter - -   -18 -33 - - -57 -108
Totalresultat for perioden - -   393 697 389 220 -152 1.547
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2015 - -   - - -292 - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -40 - -40
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - 0 -292 -40 - -332
Egenkapital per 31.12.16 2.597 895   4.498 4.487 389 220 126 13.212

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

  Kontrollerende eierinteresser    
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895   3.619 3.122 292 160 148 1.620 72 12.524
Periodens resultat - -   457 616 292 40 66 -61 -4 1.406
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - 37 - 37
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - 77 - - 77
Estimatavvik pensjoner - -   29 53 - - - 4 1 87
Sum utvidede resultatposter - -   29 53 - - 77 41 1 201
Totalresultat for perioden - -   486 669 292 40 142 -20 -3 1.607
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2014 - -   - - -292 - - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -160 - - - -160
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis - -   - -1 - - - - - -1
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - 4 - 4
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - -3 - -3
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -21 -   - - - - - -5 - -25
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 249 249
Sum transaksjoner med eierne -21 -   - -1 -292 -160 - -3 249 -227
Egenkapital per 31.12.15 2.576 895   4.105 3.790 292 40 290 1.597 318 13.904
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.16 2.576 895   4.105 3.790 292 40 290 1.597 318 13.904
Periodens resultat - -   411 730 389 220 -95 -49 41 1.647
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - -8 - -8
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   2 3 - - -56 -0 - -50
Estimatavvik pensjoner - -   -20 -36 - - - -1 -0 -58
Sum utvidede resultatposter - -   -18 -33 - - -56 -9 -0 -116
Totalresultat for perioden - -   393 697 389 220 -151 -58 41 1.531
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2015 - -   - - -292 - - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -40 - - - -40
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - -12 - -12
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - 132 - 132
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 17 -   - -3 - - - -2 - 11
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 66 66
Sum transaksjoner med eierne 17 -   - -3 -292 -40 - 118 66 -135
Egenkapital per 31.12.16 2.593 895   4.498 4.484 389 220 139 1.656 425 15.299
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN