Hovedtall (Konsern)

 

  Januar-Desember 2016  Januar-Desember 2015   
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  
Netto renteinntekter 1.883 1,37 1.872 1,46 
Netto provisjons- og andre inntekter 1.674 1,22 1.545 1,20 
Netto avk. på finansielle investeringer 944 0,69 459 0,36 
Sum inntekter 4.502 3,28 3.876 3,02 
Sum driftskostnader 2.003 1,46 1.931 1,50 
Resultat før tap 2.499 1,82 1.945 1,52 
Tap på utlån, garantier m.v. 516 0,38 169 0,13 
Resultat før skatt  1.983 1,45 1.776 1,38 
Skattekostnad 341 0,25 370 0,29 
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 4 0,00 -1 0,00 
Periodens resultat 1.647 1,20 1.406 1,10 
          
Nøkkeltall 31.12.16   31.12.15   
Lønnsomhet         
Egenkapitalavkastning 2) 11,3 %   10,7 %   
Kostnadsprosent 3) 44 %   50 %   
Balansetall         
Brutto utlån til kunder 102.325   93.974   
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 137.535   127.378   
Innskudd fra kunder 67.168   64.090   
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 66 %   68 %   
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 49 %   50 %   
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 8,0 %   5,8 %   
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 4,8 %   5,6 %   
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 137.060   128.355   
Forvaltningskapital 138.080   131.914   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt        
Tapsprosent utlån 0,39 %   0,14 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 4) 0,16 %   0,16 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 4) 1,07 %   0,31 %  
Soliditet        
Kapitaldekningsprosent  19,4 %   18,3 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  17,0 %   15,6 %  
Ren kjernekapitalprosent 14,9 %   13,6 %  
Kjernekapital 15.069   13.988  
Netto ansvarlig kapital 17.185   16.378  
Likviditetsdekning (LCR) 129 %   118 %  
Kontor og bemanning        
Antall bankkontor 48   49  
Antall årsverk 1.254   1.208  
Egenkapitalbevis (EKB) 5) 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Børskurs 64,75 50,50 58,50 55,00 34,80
Børsverdi (mill. kroner) 8.407 6.556 7.595 7.141 4.518
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 73,26 67,65 62,04 55,69 50,09
Resultat per EKB, majoritetsandel 7,91 7,02 8,82 6,92 5,21
Utbytte per EKB 3,00 2,25 2,25 1,75 1,50
Pris / Resultat per EKB 8,19 7,19 6,63 7,95 6,68
Pris / Bokført egenkapital 0,88 0,75 0,94 0,99 0,69
 
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
3) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
4) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
5) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN