Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) Note 30.9.16 30.9.15 31.12.15
3.270 1.252 1.080 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.080 1.252 3.270
5.883 6.122 10.755 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   6.652 2.807 2.407
89.596 90.673 94.108 Netto utlån til kunder 5 98.619 94.400 93.415
15.752 14.430 16.977 Sertifikater og obligasjoner  15 16.898 14.430 15.752
7.606 7.580 5.536 Derivater 15 5.489 7.513 7.524
337 254 235 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.253 1.221 1.485
3.624 3.366 3.669 Investering i eierinteresser   5.649 5.189 5.522
2.927 2.853 3.005 Investering i konsernselskaper   - - -
222 222 330 Virksomhet holdt for salg 2 217 15 16
466 466 475 Immaterielle eiendeler   628 552 562
411 272 1.556 Øvrige eiendeler 12 3.331 1.859 1.962
130.095 127.490 137.726 Eiendeler   139.815 129.237 131.914
8.155 8.324 10.491 Innskudd fra kredittinstitusjoner   10.591 8.324 8.155
65.091 64.276 67.387 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 66.290 63.620 64.090
35.154 33.557 37.124 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 37.124 33.557 35.154
5.366 5.523 5.016 Derivater 15 5.004 5.486 5.414
868 691 1.409 Annen gjeld 13 2.353 1.342 1.734
- - - Virksomhet holdt for salg 2 11 0 0
3.463 3.453 3.507  Ansvarlig lånekapital  14 3.550 3.453 3.463
118.097 115.824 124.933 Sum gjeld   124.922 115.782 118.010
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -2 -0 -21
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
3.790 3.122 3.790  Utjevningsfond    3.791 3.122 3.790
292 - -  Avsatt utbytte   - - 292
40 - -  Avsatt gaver    - - 40
4.105 3.619 4.105  Grunnfondskapital    4.105 3.619 4.105
279 139 221  Fond for urealiserte gevinster    233 148 290
- - 5  Annen egenkapital    1.679 1.660 1.597
- 1.294 1.179  Ordinært resultat    1.185 1.119 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    411 295 318
11.998 11.666 12.792  Sum egenkapital    14.893 13.455 13.904
130.095 127.490 137.726  Gjeld og egenkapital    139.815 129.237 131.914

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN