Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
2.541 2.450 2.805 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.805 2.450 2.541
674 553 229 Havbruk 229 553 674
2.518 1.870 1.481 Industri og bergverk 1.481 1.870 2.518
2.164 2.372 2.148 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.148 2.372 2.164
4.116 3.416 3.365 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.365 3.416 4.116
1.994 1.928 1.675 Sjøfart og offshore 1.675 1.928 1.994
4.295 4.535 5.325 Eiendomsdrift 5.104 4.347 4.099
4.836 5.038 5.216 Forretningsmessig tjenesteyting 5.216 5.038 4.836
4.643 4.657 5.062 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.623 4.218 4.138
7.221 6.358 8.419 Offentlig forvaltning 8.419 6.358 7.221
1.755 2.922 1.992 Øvrige sektorer 1.555 2.894 1.454
36.756 36.097 37.715 Sum næring  36.618 35.442 35.754
28.336 28.178 29.672 Lønnstakere 29.672 28.178 28.336
65.091 64.276 67.387 Sum innskudd 66.290 63.620 64.090

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN