Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
    Januar-September     Januar-September  
2015 2015 2016 (mill. kr) 2016 2015 2015
             
      Renteinntekter      
112 82 92 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  37 30 43
3.447 2.633 2.235 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 2.417 2.796 3.669
304 233 213 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  211 233 304
1 1 - Andre renteinntekter 14 11 16
3.865 2.949 2.539 Sum renteinntekter 2.680 3.069 4.031
             
      Rentekostnader      
147 116 114 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  114 116 148
968 766 488 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 476 751 949
840 635 535 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 535 635 840
149 112 109 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 110 112 149
3 2 2 Andre rentekostnader 10 16 20
54 41 44 Avgift Sparebankenes sikringsfond 44 41 54
2.161 1.671 1.292 Rentekostnader og lignende kostnader  1.289 1.670 2.159
             
1.703 1.277 1.248 Netto renteinntekter 1.391 1.399 1.872

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN