Hovedtall

  31.3.16 31.3.15 2015
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr % mill. kr %
Netto renteinntekter 469 1,41 467 1,50 1.872 1,46
Netto provisjons- og andre inntekter 401 1,20 377 1,21 1.545 1,20
Netto avk. på finansielle investeringer 172 0,52 198 0,63 459 0,36
Sum inntekter 1.042 3,13 1.042 3,34 3.876 3,02
Sum driftskostnader 489 1,47 454 1,45 1.931 1,50
Resultat før tap 553 1,66 588 1,88 1.945 1,52
Tap på utlån, garantier m.v. 170 0,51 22 0,07 169 0,13
Resultat før skatt  383 1,15 567 1,82 1.776 1,38
Skattekostnad 72 0,22 126 0,40 370 0,29
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 0 0,00 -1 0,00
Periodens resultat 311 0,93 441 1,41 1.406 1,10
             
Nøkkeltall 31.3.16   31.3.15   31.12.15  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 8,9 %   14,1 %   10,7 %  
Kostnadsprosent 2) 47 %   44 %   50 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 95.331   92.311   93.974  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 129.520   122.933   127.378  
Innskudd fra kunder 63.851   60.589   64.090  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 67 %   66 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 49 %   49 %   50 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 5,4 %   10,0 %   5,8 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 5,4 %   10,9 %   5,6 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 133.129   124.867   128.355  
Forvaltningskapital 134.345   123.687   131.914  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån 0,53 %   0,07 %   0,14 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,13 %   0,19 %   0,13 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,31 %   0,18 %   0,30 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  18,1 %   17,0 %   18,3 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  15,6 %   14,3 %   15,6 %  
Ren kjernekapitalprosent 13,6 %   12,3 %   13,6 %  
Kjernekapital 14.237   12.713   13.988  
Netto ansvarlig kapital 16.516   15.147   16.378  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 49   49   49  
Antall årsverk 1.216   1.157   1.208  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 31.3.16 31.3.15 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,6 % 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Børskurs 52,75 59,50 50,50 58,50 55,00 34,80
Børsverdi (mill. kroner) 6.849 7.725 6.556 7.595 7.141 4.518
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 67,37 61,95 67,65 62,04 55,69 50,09
Resultat per EKB, majoritetsandel 1,49 2,18 7,02 8,82 6,92 5,21
Utbytte per EKB     2,25 2,25 1,75 1,50
Pris / Resultat per EKB 8,83 6,81 7,19 6,63 7,95 6,68
Pris / Bokført egenkapital 0,78 0,96 0,75 0,94 0,99 0,69
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN