Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
  Januar-September    Januar-September   
2015 2015 2016 (mill. kr) 2016 2015 2015
1.471 1.294 1.179 Resultat etter skatt 1.185 1.119 1.406
70 31 31 + Av- og nedskrivninger 73 79 104
159 106 408 + Tap på utlån/garantier 417 112 169
1.700 1.430 1.618 Tilført fra årets virksomhet 1.675 1.310 1.678
224 384 915 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 560 -62 -190
-782 -884 190 Økning/(reduksjon) annen gjeld 220 -520 -112
-3.277 -4.301 -4.920 Reduksjon/(økning) utlån -5.621 -4.402 -3.472
-1.520 -1.758 -4.871 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -4.245 -1.518 -1.118
3.889 3.074 2.296 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 2.200 2.940 3.410
-968 -799 2.336 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 2.436 -799 -968
-1.575 -253 -1.225 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -1.146 -253 -1.575
-2.311 -3.106 -3.661 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -3.921 -3.303 -2.349
-61 -17 -30 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -33 -28 -50
-821 -489 -230 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -213 6 -98
-6 2 50 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 253 -285 -702
-887 -504 -211 B) Netto likviditetsendring investeringer 7 -307 -849
93 82 44 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 86 82 93
-1 -0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 0 -0 -1
-292 -292 -292 Utbetalt utbytte -292 -292 -292
-160 -160 -40 Besluttet gaveutdeling -40 -160 -160
2.153 556 1.970 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 1.970 556 2.153
1.792 186 1.682 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1.724 186 1.792
-1.405 -3.424 -2.190 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -2.190 -3.424 -1.405
4.676 4.676 3.270 Likviditetsbeholdning per 01.01 3.270 4.676 4.676
3.270 1.252 1.080 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 1.080 1.252 3.270
-1.405 -3.424 -2.190 Endring -2.190 -3.424 -1.405

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN