Kontantstrømoppstilling

 

Morbank    Konsern
2015 1.kv.15 1.kv.16 (mill. kr) 1.kv.16 1.kv.15 2015
1.471 389 193 Periodens resultat etter skatt 311 441 1.406
70 10 10 Av- og nedskrivninger 24 25 104
159 20 167 Tap på utlån/garantier 170 22 169
1.700 419 371 Tilført fra årets virksomhet 505 488 1.678
224 90 -2.529 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -2.659 113 -190
-782 870 1.271 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 1.401 652 -112
-3.277 -1.461 -1.223 Reduksjon/(økning) utlån -1.361 -1.527 -3.472
-1.520 -691 -220 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 82 -663 -1.118
3.889 -137 -276 Økning/(reduksjon) innskudd kunder -239 -163 3.410
-968 -1.528 394 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. 394 -1.528 -968
-1.575 307 -204 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -204 307 -1.575
-2.311 -2.130 -2.416 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -2.081 -2.321 -2.349
-61 -3 -46 Investering i varige driftsmidler 49 -6 -50
1 - - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler - - 1
-821 -196 7 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -310 -25 -98
-6 -7 1 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -112 15 -702
-887 -206 -38 B) Netto likviditetsendring investeringer -373 -16 -849
93 34 22 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 22 34 93
-1 - 0 Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis  0 - -1
-292 -292 -292 Utbetalt utbytte -292 -292 -292
-160 -160 -40 Besluttet gaveutdeling -40 -160 -160
2.153 -1.353 734 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 734 -1.353 2.153
1.792 -1.771 424 C) Netto likviditetsendringer finansiering 424 -1.771 1.792
-1.405 -4.108 -2.030 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -2.030 -4.108 -1.405
4.676 4.676 3.270 Likviditetsbeholdning per 1.1 3.270 4.676 4.676
3.270 568 1.241 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 1.241 568 3.270
-1.405 -4.108 -2.030 Endring i likviditetsbeholdning -2.030 -4.108 -1.405

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN