Hovedtall

  Januar-September  
  2016  2015 2015
Resultatsammendrag mill. kr %1) mill. kr %1) mill. kr %1)
Netto renteinntekter 1.391 1,36 1.399 1,46 1.872 1,46
Netto provisjons- og andre inntekter 1.260 1,23 1.168 1,22 1.545 1,20
Netto avk. på finansielle investeringer 717 0,70 350 0,37 459 0,36
Sum inntekter 3.368 3,28 2.917 3,05 3.876 3,02
Sum driftskostnader 1.521 1,48 1.416 1,48 1.931 1,50
Resultat før tap 1.847 1,80 1.501 1,57 1.945 1,52
Tap på utlån, garantier m.v. 417 0,41 112 0,12 169 0,13
Resultat før skatt  1.430 1,39 1.389 1,45 1.776 1,38
Skattekostnad 242 0,24 270 0,28 370 0,29
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -3 0,00 -1 0,00 -1 0,00
Periodens resultat 1.185 1,15 1.119 1,17 1.406 1,10
             
Nøkkeltall 30.9.16   30.9.15   31.12.15  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 11,0 %   11,5 %   10,7 %  
Kostnadsprosent 3) 45 %   49 %   50 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 99.569   94.917   93.974  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 134.462   126.180   127.378  
Innskudd fra kunder 66.290   63.620   64.090  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 67 %   67 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 49 %   50 %   50 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 6,6 %   8,3 %   5,8 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 4,2 %   9,5 %   5,6 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 136.805   127.465   128.355  
Forvaltningskapital 139.815   129.237   131.914  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,42 %   0,12 %   0,14 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 4) 0,16 %   0,17 %   0,16 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 4) 1,01 %   0,36 %   0,31 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  18,8 %   17,9 %   18,3 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,3 %   15,2 %   15,6 %  
Ren kjernekapitalprosent 14,3 %   13,2 %   13,6 %  
Kjernekapital 14.736   13.451   13.988  
Netto ansvarlig kapital 17.011   15.886   16.378  
Likviditetsdekning (LCR) 138 %   76 %   118 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 49   49   49  
Antall årsverk 1.205   1.228   1.208  
             
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
3) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
4) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier

 

Egenkapitalbevis (EKB) 5) 30.9.16 30.9.15 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,6 % 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Børskurs 55,75 54,00 50,50 58,50 55,00 34,80
Børsverdi (mill. kroner) 7.238 7.011 6.556 7.595 7.141 4.518
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 71,17 65,52 67,65 62,04 55,69 50,09
Resultat per EKB, majoritetsandel 5,70 5,57 7,02 8,82 6,92 5,21
Utbytte per EKB     2,25 2,25 1,75 1,50
Pris / Resultat per EKB 7,33 7,27 7,19 6,63 7,95 6,68
Pris / Bokført egenkapital 0,78 0,82 0,75 0,94 0,99 0,69
5) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN