Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Renteinntekter  896 910 962 1.058 992 1.019 1.103 1.080 1.055
Rentekostnader 424 441 489 593 525 552 618 617 625
Netto renteinntekter 472 469 473 466 467 467 485 463 430
Provisjonsinntekter 331 295 309 317 313 306 323 314 326
Provisjonskostnader 36 28 38 38 32 27 33 28 28
Andre driftsinntekter 154 134 107 99 132 97 81 74 96
Netto provisjons- og andre inntekter 448 401 378 378 413 377 371 361 394
Utbytte 73 0 3 0 22 0 5 0 14
Netto resultat fra eierinteresser 127 119 121 78 120 129 144 170 131
Netto resultat fra finansielle instrumenter 71 53 -15 -91 23 69 -58 1 56
Netto avk. på finansielle investeringer 271 172 109 -13 165 198 91 170 201
Sum inntekter 1.191 1.042 959 831 1.044 1.042 947 993 1.026
Personalkostnader 318 295 280 264 283 267 267 235 245
Andre driftskostnader 209 194 235 203 213 186 212 190 198
Sum driftskostnader 528 489 515 466 496 454 479 425 443
Resultat før tap 664 553 444 364 548 588 467 568 583
Tap på utlån, garantier m.v. 118 170 56 56 35 22 34 24 15
Resultat før skatt  546 383 388 309 513 567 434 545 568
Skattekostnad 85 72 100 61 83 126 60 101 103
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 -0 -0 0 -0 -0 0 -1 -1
Periodens resultat 460 311 287 248 430 441 375 443 464

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN