Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.15 31.12.16 (mill. kr) Note 31.12.16 31.12.15
3.270 315 Kontanter og fordringer på sentralbanker   315 3.270
5.883 8.203 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   3.892 2.407
89.596 96.499 Netto utlån til kunder 5 101.354 93.415
15.752 17.636 Sertifikater og obligasjoner  15 17.557 15.752
7.606 4.812 Derivater 15 4.752 7.524
337 248 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 1.542 1.485
3.624 3.766 Investering i eierinteresser   5.638 5.522
2.927 3.005 Investering i konsernselskaper   - -
222 226 Virksomhet holdt for salg   15 16
466 470 Immaterielle eiendeler   639 562
411 882 Øvrige eiendeler 12 2.376 1.962
130.095 136.062 Eiendeler   138.080 131.914
8.155 10.299 Innskudd fra kredittinstitusjoner   10.509 8.155
65.091 68.391 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 67.168 64.090
35.154 36.317 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 36.317 35.154
5.366 3.973 Derivater 15 4.074 5.414
868 731 Annen gjeld 13 1.531 1.734
- - Virksomhet holdt for salg   0 0
3.463 3.140  Ansvarlig lånekapital  14 3.182 3.463
118.097 122.850 Sum gjeld   122.781 118.010
2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597
-0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -4 -21
895 895  Overkursfond    895 895
3.790 4.487  Utjevningsfond    4.484 3.790
292 389  Avsatt utbytte   389 292
40 220  Avsatt gaver    220 40
4.105 4.498  Grunnfondskapital    4.498 4.105
279 126  Fond for urealiserte gevinster    139 290
- -  Annen egenkapital    1.656 1.597
     Ikke-kontrollerende eierinteresser    425 318
11.998 13.212  Sum egenkapital    15.299 13.904
130.095 136.062  Gjeld og egenkapital    138.080 131.914

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN