Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank    Konsern  
31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15
8.515 10.290 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 10.499 8.674
1.485 1.599 Havbruk 1.985 1.807
2.387 2.701 Industri og bergverk 2.985 2.675
3.141 2.980 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.532 3.598
2.482 2.288 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.510 2.666
6.043 4.983 Sjøfart og offshore 4.983 6.066
14.377 13.688 Eiendomsdrift 13.744 14.346
2.019 2.442 Forretningsmessig tjenesteyting 2.072 1.777
2.859 3.220 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.836 3.355
192 273 Offentlig forvaltning 288 211
1.458 1.670 Øvrige sektorer 1.700 1.477
44.958 46.135 Sum næring  48.133 46.653
78.575 86.513 Lønnstakere 89.402 80.725
123.533 132.648 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 137.535 127.378
31.944 33.142 Herav Boligkreditt  33.142 31.944
1.460 2.069 Herav Næringskreditt 2.069 1.460
90.129 97.437 Brutto utlån til kunder 102.325 93.974
174 620  - Individuelle nedskrivninger 632 183
358 318  - Nedskrivning på grupper av utlån 339 376
89.596 96.499 Netto utlån til kunder 101.354 93.415

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN