Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2015 2.kv.15 2.kv.16 1. halvår 15 1. halvår 16 (mill. kr) Note 1. halvår 16 1. halvår 15 2.kv.16 2.kv.15 2015
3.865 980 849 1.987 1.714 Renteinntekter    1.806 2.011 896 992 4.031
2.161 553 424 1.133 866 Rentekostnader   864 1.077 424 525 2.159
1.703 427 424 854 848 Netto renteinntekter 10 942 934 472 467 1.872
1.005 245 247 492 482 Provisjonsinntekter   626 619 331 313 1.245
103 23 23 47 41 Provisjonskostnader   64 59 36 32 135
220 192 9 202 17 Andre driftsinntekter   287 230 154 132 435
1.123 415 233 648 458 Netto provisjons- og andre inntekter   849 790 448 413 1.545
471 361 551 466 580 Utbytte   74 22 73 22 25
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 246 248 127 120 448
-125 -74 26 -7 63 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 124 92 71 23 -14
346 288 577 459 643 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   443 362 271 165 459
3.172 1.129 1.234 1.961 1.948 Sum inntekter   2.234 2.086 1.191 1.044 3.876
588 141 152 301 300 Personalkostnader   613 550 318 283 1.093
629 158 161 305 304 Andre driftskostnader   403 399 209 213 838
1.217 299 314 606 603 Sum driftskostnader 11 1.016 950 528 496 1.931
1.955 830 921 1.355 1.345 Resultat før tap   1.217 1.137 664 548 1.945
159 32 113 52 281 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7 287 56 118 35 169
1.796 798 807 1.302 1.064 Resultat før skatt  3 930 1.080 546 513 1.776
325 70 63 185 126 Skattekostnad   157 209 85 83 370
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 -2 -1 -1 -0 -1
1.471 728 745 1.117 938 Periodens resultat   771 871 460 430 1.406
          Kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   752 866 449 427 1.410
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   19 5 11 3 -4
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   3,80 4,34 2,27 2,14 7,00
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   3,71 4,31 2,21 2,13 7,02

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2015 2.kv.15 2.kv.16 1. halvår 15 1. halvår 16 (mill. kr) 1. halvår 16 1. halvår 15 2.kv.16 2.kv.15 2015
1.471 728 745 1.117 938 Periodens resultat 771 871 460 430 1.406
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
109 - - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - - - 115
-27 - - - - Skatt på estimatavvik pensjon - - - - -28
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -23 29 -23 - 36
82 - - - - Sum  -23 29 -23 - 123
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
75 - -52 - -52 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg -52 - -52 - 78
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -17 1 -2 - 1
-1 - - - -  Skatt  - - - - -1
74 - -52 - -52  Sum  -69 1 -55 - 78
1.627 728 692 1.117 886 Totalresultat 679 901 382 430 1.607
          Kontrollende eierinteressers andel av periodens totalresultat 661 896 372 427 1.611
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 19 5 11 3 -4

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN