Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank                  
  30.6.16 30.6.15 31.12.15
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01.* 28 148 176 25 140 165 25 140 165
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 6 4 9 4 51 55 7 58 65
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 3 7 10 2 15 16 2 40 43
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 7 8 1 3 4 1 21 22
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 3 237 240 3 59  62 12 85 96
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier  23 381 405 22 137 160 28 148 176
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 2,3 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Annen gjeld'         
                   
  30.6.16 30.6.15 31.12.15
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 268 358 90 188 278 90 188 278
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 40 40  -  - - - 80 80
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier  90 308 398 90 188 278 90 268 358

 

Konsern                  
  30.6.16 30.6.15 31.12.15
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01.* 31 153 184 27 146 173 27 146 173
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 6 4 10 5 52 57 8 59 67
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 7 10 2 15 17 3 42 46
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 7 8 1 3 4 1 21 22
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 4 239 243 4 61 65 14 87 102
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 27 388 415 25 144 169 31 153 184
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 2,3 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Annen gjeld'
                   
  30.6.16 30.6.15 31.12.15
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 96 281 376 94 201 295 94 201 295
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 2 40 42 1 - 1 2 80 82
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier  97 321 418 95 201 296 96 281 376

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN