Hovedtall

  1. halvår 16 1. halvår 15 2015
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr % mill. kr %
Netto renteinntekter 942 1,39 934 1,47 1.872 1,46
Netto provisjons- og andre inntekter 849 1,25 790 1,25 1.545 1,20
Netto avk. på finansielle investeringer 443 0,65 362 0,57 459 0,36
Sum inntekter 2.234 3,29 2.086 3,29 3.876 3,02
Sum driftskostnader 1.016 1,50 950 1,50 1.931 1,50
Resultat før tap 1.217 1,79 1.137 1,79 1.945 1,52
Tap på utlån, garantier m.v. 287 0,42 56 0,09 169 0,13
Resultat før skatt  930 1,37 1.080 1,70 1.776 1,38
Skattekostnad 157 0,23 209 0,33 370 0,29
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -2 0,00 -1 0,00 -1 0,00
Periodens resultat 771 1,14 871 1,37 1.406 1,10
             
Nøkkeltall 30.6.16   30.6.15   31.12.15  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 10,9 %   13,7 %   10,7 %  
Kostnadsprosent 2) 46 %   46 %   50 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 97.790   94.179   93.974  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 132.583   124.519   127.378  
Innskudd fra kunder 67.031   66.186   64.090  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 69 %   70 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 51 %   53 %   50 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 6,5 %   8,4 %   5,8 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 1,3 %   11,4 %   5,6 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 135.801   126.874   128.355  
Forvaltningskapital 141.145   130.888   131.914  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,44 %   0,09 %   0,14 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,19 %   0,23 %   0,16 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,90 %   0,30 %   0,31 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  18,7 %   17,3 %   18,3 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,1 %   14,6 %   15,6 %  
Ren kjernekapitalprosent 14,1 %   12,7 %   13,6 %  
Kjernekapital 14.604   13.142   13.988  
Netto ansvarlig kapital 16.882   15.577   16.378  
Likviditetsdekning (LCR) 149 %   102 %   118 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 49   49   49  
Antall årsverk 1.252   1.227   1.208  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.6.16 30.6.15 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,6 % 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Børskurs 46,70 65,50 50,50 58,50 55,00 34,80
Børsverdi (mill. kroner) 6.063 8.504 6.556 7.595 7.141 4.518
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 69,18 64,18 67,65 62,04 55,69 50,09
Resultat per EKB, majoritetsandel 3,71 4,31 7,02 8,82 6,92 5,21
Utbytte per EKB     2,25 2,25 1,75 1,50
Pris / Resultat per EKB 6,30 7,60 7,19 6,63 7,95 6,68
Pris / Bokført egenkapital 0,68 1,02 0,75 0,94 0,99 0,69
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN