Resultatregnskap

Morbank     Konsern
      Januar-September       Januar-September       
2015 3.kv.15 3.kv.16 2015 2016 (mill. kr) Note 2016 2015 3.kv.16 3.kv.15 2015
3.865 962 826 2.949 2.539 Renteinntekter    2.680 3.069 874 1.058 4.031
2.161 538 426 1.671 1.292 Rentekostnader   1.289 1.670 425 593 2.159
1.703 423 400 1.277 1.248 Netto renteinntekter 10 1.391 1.399 449 466 1.872
1.005 256 252 749 734 Provisjonsinntekter   952 936 326 317 1.245
103 28 22 75 63 Provisjonskostnader   99 97 34 38 135
220 8 9 210 26 Andre driftsinntekter   407 329 120 99 435
1.123 237 239 884 697 Netto provisjons- og andre inntekter   1.260 1.168 412 378 1.545
471 4 13 470 593 Utbytte   87 23 13 0 25
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 349 327 103 78 448
-125 -85 80 -92 143 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 281 1 157 -91 -14
346 -81 93 378 736 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 717 350 274 -13 459
3.172 579 732 2.540 2.680 Sum inntekter   3.368 2.917 1.134 831 3.876
588 140 139 441 439 Personalkostnader   908 814 294 264 1.093
629 144 156 450 459 Andre driftskostnader   613 602 210 203 838
1.217 284 294 890 898 Sum driftskostnader 11 1.521 1.416 504 466 1.931
1.955 295 438 1.650 1.783 Resultat før tap   1.847 1.501 630 364 1.945
159 54 127 106 408 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7 417 112 130 56 169
1.796 242 311 1.544 1.375 Resultat før skatt  3 1.430 1.389 500 309 1.776
325 65 70 250 196 Skattekostnad   242 270 85 61 370
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 -3 -1 -1 0 -1
1.471 177 241 1.294 1.179 Periodens resultat   1.185 1.119 414 248 1.406
          Konrollerende eierinteressers andel av periodens resultat  1.158 1.119 405 253 1.410
          Ikke-kontrollorende eierinteressers andel av periodens resultat 27 0 9 -5 -4
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   5,84 5,57 2,04 1,23 7,00
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   5,70 5,57 2,00 1,26 7,02

 

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
      Januar-September     Januar-September       
2015 3.kv.15 3.kv.16 2015 2016 (mill. kr) 2016 2015 3.kv.16 3.kv.15 2015
1.471 177 241 1.294 1.179 Periodens resultat 1.185 1.119 414 248 1.406
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
109 - - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - - - 115
-27 - - - - Skatt på estimatavvik pensjon - - - - -28
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -19 35 4 6 36
82 - - - - Sum  -19 35 4 6 123
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
75 - - - -52 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg -52 - - - 78
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -15 0 1 -1 1
-1 - - - -  Skatt  - - - - -1
74 - - - -52  Sum  -67 0 1 -1 78
1.627 177 241 1.294 1.127 Totalresultat 1.099 1.154 420 253 1.607
          Kontrollende eierinteressers andel av periodens totalresultat 1.072 1.154 411 258 1.611
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 27 0 9 -5 -4

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN