Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

 

Konsern 30. september 2016  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter  679 703 -7 3 135 0  -  - -123 1.391
Renter av anvendt kapital 34 28 -61 -
Sum renteinntekter 713 731 -7 3 135 0  -   -  -184 1.391
Netto provisjons- og andre inntekter 513 148 153 327 -9 172  -  - -45 1.260
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 10 59 - - - 220 79 346 713
Sum inntekter  1.227 889 205 330 126 172 220 79 117 3.365
Sum driftskostnader 602 264 195 271 43 139  -  - 7 1.521
Resultat før tap 625 625 10 59 83 33 220 79 109 1.844
 Tap på utlån, garantier m.v.   10 398 4 - 9 - - - -3 417
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 615 227 6 59 75 33 220 79 113 1.427
EK avkastning *) 13,5 % 4,1 %               11,0 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  91.655 38.312 - - 5.170 - - - -676 134.462
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -33.021 -1.872 - - - - - - 0 -34.893
Individuell nedskrivning utlån  -24 -522 - - -10 - - - -2 -558
Gruppenedskrivning utlån  -95 -279 - - -18 - - - 1 -391
Andre eiendeler  203 47 1.636 323 9 213 1.590 1.181 35.995 41.196
Sum eiendeler 58.718 35.686 1.636 323 5.151 213 1.590 1.181 35.317 139.815
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  34.911 31.441 - - - - - - -63 66.290
Annen gjeld og egenkapital  23.807 4.245 1.636 323 5.151 213 1.590 1.181 35.380 73.526
Sum egenkapital og gjeld 58.718 35.686 1.636 323 5.151 213 1.590 1.181 35.317 139.815

 

 

Konsern 30. september 2015  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB1 Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 672 685 -2 2 112 -0  -  - -70 1.399
Renter av anvendt kapital 37 44  - -  -  -  -  - -81 -
Sum renteinntekter 709 729 -2 2 112 -0  -   -  -151 1.399
Netto provisjons- og andre inntekter 530 135 25 282 24 153  -  - 19 1.168
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 11 31 - - - 183 31 93 349
Sum inntekter  1.239 874 55 284 136 153 183 31 -39 2.917
Sum driftskostnader 565 258 118 244 68 127  -  - 36 1.416
Resultat før tap 674 617 -63 39 68 26 183 31 -74 1.501
 Tap på utlån, garantier m.v.  6 100 - - 5 - - - 1 112
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 668 517 -63 39 63 26 183 31 -76 1.388
EK avkastning *) 16,2 % 12,9 %               11,5 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder 83.077 37.781 - - 4.199 - - - 1.124 126.180
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt -29.993 -1.269 - - - - - - -1 -31.263
Individuell nedskrivning utlån -24 -158 - - -7 - - - -2 -191
Gruppenedskrivning utlån -90 -218 - - -17 - - - -0 -326
Andre eiendeler 140 9 1.316 281 14 137 1.453 1.145 30.341 34.836
Sum eiendeler 53.109 36.144 1.316 281 4.189 137 1.453 1.145 31.462 129.237
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder 33.449 29.567 - - - - - - 604 63.620
Annen gjeld og egenkapital 19.660 6.578 1.316 281 4.189 137 1.453 1.145 30.858 65.617
Sum egenkapital og gjeld 53.109 36.144 1.316 281 4.189 137 1.453 1.145 31.462 129.237
*) Fra og med tredje kvartal 2014 er regulatorisk kapital lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 14,5 prosent for å være i tråd med bankens kapitalplan

 

  Januar-September
**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  2016 2015
Kursgevinst/utbytte på aksjer 110 79
Obligasjoner og derivater 158 -73
Endret verdsettelsesmodell fastrentelån - -64
Valuta- og renteforretninger Markets 99 82
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 368 24
SpareBank 1 Gruppen 220 183
SpareBank 1 Boligkreditt  9 65
SpareBank 1 Næringskreditt 20 22
BN Bank 79 31
SpareBank 1 Kredittkort 20 15
Selskaper eid av SpareBank 1 SMN Invest 19 13
Andre selskaper -22 -3
Sum avkastning på eierinteresser 346 326
Sum 713 349

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN