Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 30. september 2016 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3 prosent og motsyklisk buffer 1,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,5 prosent. Motsyklisk buffer økte fra 1,0 prosent til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016.

Fra første oktober 2016 inntrer differensierte satser på motsyklisk buffer hvor 1,5 prosent opprettholdes for engasjementer i Norge. For engasjementer i andre land benyttes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 40 prosent i 2016 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 30. september 2016 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Morbanken beregner kapitalkrav vedrørende operasjonell risiko etter sjablongmetoden. Datterselskaper beregnes etter basismetoden.

Morbank   Konsern
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
2.597 2.597 2.597 Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital -2 -0 -21
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
3.790 3.122 3.790 Utjevningsfond 3.791 3.122 3.790
4.105 3.619 4.105 Grunnfondskapital 4.105 3.619 4.105
292 - - Avsatt utbytte - - 292
40 - - Avsatt gaver - - 40
279 139 221 Fond for urealiserte gevinster 233 148 290
- - 5 Annen egenkapital 1.679 1.660 1.597
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser 411 295 318
- 1.294 1.179 Periodens resultat 1.185 1.119 -
11.998 11.666 12.792 Sum balanseført egenkapital 14.893 13.455 13.904
-447 -447 -475 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -758 -679 -662
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 119 179 264
-332 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -332
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -411 -295 -318
- - - Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 211 49 132
-93 -4 -93 Overfinansiering pensjonsforpliktelse -94 - -43
- -1.294 -1.179 Periodens resultat -1.185 -1.119 -
- 992 823 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (70 prosent etter skatt av konsernresultat) 830 817 -
-33 -32 -30 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -51 -49 -55
-164 -199 -146 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -205 -277 -239
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -453 -428 -458
10.928 10.682 11.693 Sum ren kjernekapital 12.895 11.652 12.192
950 950 950 Hybridkapital 1.363 1.311 1.310
495 496 487 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 487 496 495
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -9 -9 -9
12.373 12.128 13.129 Sum kjernekapital 14.736 13.451 13.988

 

 

Morbank   Konsern
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
 1.000 1.000  1.000 Ansvarlig kapital  1.644  1.692  1.647
 786  786  673 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser   673  786  786
 -43  -43  -43 Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor   -43  -43  -43
 1.743  1.743  1.631 Sum tilleggskapital   2.275  2.435  2.390
 14.116  13.871  14.760 Netto ansvarlig kapital   17.011  15.886  16.378
             
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.027 1.062 1.025 Engasjement med spesialiserte foretak 1.166 1.262 1.213
1.049 981 1.068 Engasjement med øvrige foretak 1.107 1.058 1.105
1.093 1.136 1.141 Engasjement med massemarked eiendom 1.602 1.551 1.557
157 174 155 Engasjement med massemarked SMB 164 186 167
38 15 36 Engasjement med massemarked øvrig 38 15 40
1.221 1.155 1.240 Egenkapitalposisjoner IRB 3 0 0
4.585 4.524 4.665 Sum kredittrisiko IRB 4.080 4.073 4.082
64 93 18 Gjeldsrisiko 19 94 64
- - - Egenkapitalrisiko 10 10 10
- - - Valutarisiko 1 0 -
316 316 334 Operasjonell risiko 479 457 457
922 911 968 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 1.828 1.827 1.805
53 55 48 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 88 92 106
- - - Overgangsordning 723 533 634
5.939 5.899 6.033 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.228 7.087 7.157
74.243 73.732 75.407 Beregningsgrunnlag 90.353 88.586 89.465
3.341 3.318 3.393 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.066 3.986 4.026
      Bufferkrav       
1.856 1.843 1.885 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.259 2.215 2.237
2.227 2.212 2.262 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.711 2.658 2.684
742 737 1.131 Motsykliskbuffer, 1,5 prosent (1,0 prosent) 1.355 886 895
4.826 4.793 5.278 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 6.325 5.758 5.815
2.761 2.571 3.021 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.505 1.908 2.351
      Kapitaldekning      
14,7 % 14,5 % 15,5 % Ren kjernekapitaldekning 14,3 % 13,2 % 13,6 %
16,7 % 16,4 % 17,4 % Kjernekapitaldekning 16,3 % 15,2 % 15,6 %
19,0 % 18,8 % 19,6 % Kapitaldekning 18,8 % 17,9 % 18,3 %
9,1 % 9,1 % 9,2 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 6,7 % 6,7 %

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN