Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
8.515 8.159 9.419 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 9.607 8.313 8.674
1.485 1.297 1.359 Havbruk 1.738 1.581 1.807
2.387 2.224 2.692 Industri og bergverk 2.977 2.517 2.675
3.141 3.232 3.160 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.684 3.707 3.598
2.482 2.768 2.276 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.482 2.940 2.666
6.043 6.073 5.027 Sjøfart og offshore 5.027 6.097 6.066
14.377 14.130 13.704 Eiendomsdrift 13.761 14.142 14.346
2.019 1.880 2.534 Forretningsmessig tjenesteyting 2.174 1.698 1.777
2.859 3.021 3.311 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.893 3.509 3.355
192 205 255 Offentlig forvaltning 269 225 211
1.458 2.569 1.533 Øvrige sektorer 1.463 2.587 1.477
44.958 45.558 45.270 Sum næring  47.074 47.315 46.653
78.575 76.868 84.650 Lønnstakere 87.388 78.864 80.725
123.533 122.426 129.920 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 134.462 126.180 127.378
31.944 29.894 32.930 Herav Boligkreditt  32.930 29.894 31.944
1.460 1.369 1.963 Herav Næringskreditt 1.963 1.369 1.460
90.129 91.163 95.027 Brutto utlån til kunder 99.569 94.917 93.974
174 182 546  - Individuelle nedskrivninger 558 191 183
358 308 373  - Nedskrivning på grupper av utlån 391 326 376
89.596 90.673 94.108 Netto utlån til kunder 98.619 94.400 93.415

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN