Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014
Renteinntekter  874 896 910 962 1.058 992 1.019 1.103 1.080
Rentekostnader 425 424 441 489 593 525 552 618 617
Netto renteinntekter 449 472 469 473 466 467 467 485 463
Provisjonsinntekter 326 331 295 309 317 313 306 323 314
Provisjonskostnader 34 36 28 38 38 32 27 33 28
Andre driftsinntekter 120 154 134 107 99 132 97 81 74
Netto provisjons- og andre inntekter 412 448 401 378 378 413 377 371 361
Utbytte 13 73 0 3 0 22 0 5 0
Netto resultat fra eierinteresser 103 127 119 121 78 120 129 144 170
Netto resultat fra finansielle instrumenter 157 71 53 -15 -91 23 69 -58 1
Netto avk. på finansielle investeringer 274 271 172 109 -13 165 198 91 170
Sum inntekter 1.134 1.191 1.042 959 831 1.044 1.042 947 993
Personalkostnader 294 318 295 280 264 283 267 267 235
Andre driftskostnader 210 209 194 235 203 213 186 212 190
Sum driftskostnader 504 528 489 515 466 496 454 479 425
Resultat før tap 630 664 553 444 364 548 588 467 568
Tap på utlån, garantier m.v. 130 118 170 56 56 35 22 34 24
Resultat før skatt  500 546 383 388 309 513 567 434 545
Skattekostnad 85 85 72 100 61 83 126 60 101
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 -1 -0 -0 0 -0 -0 0 -1
Periodens resultat 414 460 311 287 248 430 441 375 443

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN