Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Pensjoner

Sparebank1 SMN -konsernet har to typer pensjonsavtaler - ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsavtale. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 25 i årsrapporten for 2015.

Konsernets pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til IAS 19R. Estimatavvik føres derfor direkte mot egenkapitalen og presenteres under andre inntekter og kostnader.

Ytelsesordningen ble besluttet avviklet i styremøte 21. oktober 2016. Ansatte i ytelsesordningen vil gå over på innskuddsbasert pensjon fra første januar 2017, dette vil medføre en reduksjon i pensjonsforpliktelsen som vil gi en engangsgevinst estimert til 85 millioner for morbank og 91 millioner for konsern i regnskapet for fjerde kvartal. Oppdaterte forutsetninger for beregning av forpliktelsen vil ha motsatt effekt på forpliktelsen med 54 millioner for morbank og 59 millioner for konsern. Begge disse effektene vil bli inkludert i regnskapet for fjerde kvartal.   

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg. 

Eiendeler og gjeld relatert til selskapet Brannstasjonen SMN AS er klassifisert som holdt for salg fra første kvartal 2016 basert på konsernledelsen og styrets godkjenning av salget av selskapet, samt at prosessen nå er kommet så langt at det er høyst sannsynlig at salget vil være gjennomført innen 12 måneder. Brannstasjonen SMN AS ble stiftet i 2012 etter at SMN kjøpte Kongensgt 2 som tidligere var brannstasjon. Formålet med kjøpet var å utvikle eiendommen til eget bruk da det på dette tidspunktet var plassbehov drevet av vekststrategi og etablering av kredittkortselskapet samt behov for å integrere SMN Regnskapshuset i bankens hovedkontor. I ettertid har det vist seg at plassbehovet likevel ikke er tilstede som følge av at digitalisering gir betydelige effektiviseringsgevinster på sikt. Aksjene i Brannstasjonen SMN AS, hvor eiendommen gnr. 401 bnr 383 ("Brannstasjonen") var det vesentligste aktiva, ble overdratt til Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS med virkning fra og med 1.10.2016. Salget av aksjene vil medføre en gevinst på 7 millioner kroner for konsernet som blir innregnet i fjerde kvartal 2016.

30.9.16 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Selskapets resultat Eierandel
Mavi XV AS konsern 13 0 1 -2 -1 100 %
Brannstasjonen SMN AS 204 11 1 -3 -2 100 %
Sum Holdt for salg 217 11 2 -5 -3  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN