Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Sikringsfondsavgift

Det har vært en diskusjon etter innføring av standarden, om den årlige avgiften til Bankenes Sikringsfond for 2015 og 2016 skulle vært kostnadsført i sin helhet første kvartal. Avgiften til Bankenes Sikringsfond ilegges normalt på bakgrunn av gjennomsnittlig garanterte innskudd og gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for tidligere kvartaler. Det er ikke regulert hvorvidt en uttreden fra ordningen vil medføre tilbakebetaling av for mye innbetalt avgift. Praksis har vært en pro-rata belastning ved innmelding. Praksis og hensynet til likebehandling tilsier pro-rata også ved utmelding. Finansdepartementet vil beslutte dette ved enkeltvedtak. Dette har betydning for når avgiften skal innregnes i regnskapet. Finanstilsynet har i rundskrivet "Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2015" 19.11.2015 konkludert med at sikringsfondsavgiften må kostnadsføres i sin helhet første kvartal hvert år og forventer at bankene endrer praksis fra første kvartal 2016. Finansdepartementet ba i april 2016 Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskriftsendring som ville gi bankene rett til refusjon av avgiften for den del av det aktuelle året banken ikke er medlem av sikringsfondet.

Finanstilsynet har nå utarbeidet høringsnotat og utkast til forskriftsendringer om utmåling av avgift ved uttreden fra sikringsordningen. SpareBank 1 SMN har i 2016 videreført tidligere praksis ved at avgiften periodiseres månedlig. 

Kostnaden utgjorde 29 millioner kroner i første halvår 2016 mot 29 millioner kroner i første halvår 2015. Dersom avgiften til Bankenes Sikringsfond hadde blitt kostnadsført i sin helhet første kvartal 2016 hadde dette økt rentekostnaden med 29 millioner kroner i første halvår 2016 mot 25 millioner kroner i første halvår 2015.

Pensjoner

Konsernet har ikke innhentet ny pensjonsberegning per 30. juni da det ikke er identifisert forhold som vesentlig endrer pensjonsforpliktelsen. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 24 Pensjon i årsrapporten for 2015.

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg. 

Eiendeler og gjeld relatert til selskapet Brannstasjonen SMN AS er klassifisert som holdt for salg fra første kvartal 2016 basert på konsernledelsen og styrets godkjenning av salget av selskapet, samt at prosessen nå er kommet så langt at det er høyst sannsynlig at salget vil være gjennomført innen 12 måneder. Brannstasjonen SMN AS ble stiftet i 2012 etter at SpareBank 1 SMN kjøpte Kongensgt 2 som tidligere var brannstasjon. Formålet med kjøpet var å utvikle eiendommen til eget bruk da det på dette tidspunktet var plassbehov drevet av vekststrategi og etablering av kredittkortselskapet samt behov for å integrere SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i bankens hovedkontor. I ettertid har det vist seg at plassbehovet likevel ikke er tilstede som følge av at digitalisering gir betydelige effektiviseringsgevinster på sikt.

 

2016 Q2 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Selskapets resultat Eierandel
Mavi XV AS konsern 15 0 0 0 -0 100 %
Brannstasjonen SMN AS 202 16 - -1 -1 100 %
Sum Holdt for salg 217 16 0 -1 -1 -

 

Urealisert gevinst i Visa Norge FLI som følge av Salg av Visa Europa til Visa Inc

Den andre november 2015 ble det offentliggjort en avtale mellom Visa Europe Ltd. og Visa Inc. der Visa Inc  kjøper samtlige aksjer i Visa Europa.Transaksjonen består av et kontantvederlag på EUR 11,5 milliarder, konvertible preferanseaksjer på tidspunktet for annonsering estimert til EUR 5,0 milliarder, og et kontantvederlag på inntil EUR 4,7 milliarder, som utbetales fire år etter gjennomføring av Transaksjonen.

I forhold til den opprinnelige avtalen fra andre november 2015 har Visa Inc og Visa Europe Ltd inngått tilleggsavtale der det betingede vederlaget bortfaller og partene har blitt enige om at det i stedet skal utbetales et tilleggsvederlag på € 1,12 mrd inkludert renter som skal utbetales tre år etter closing.

SpareBank1 SMN er medlem av foreningen Visa Norge FLI («Visa Norge»), som er aksjonær i Visa Europe Ltd. I eiermøte i Visa Norge FLI 28. juni 2016 ble det vedtatt allokeringsmodell for utdeling av vederlag til deltakerne og overføringen av kontantvederlaget ble gjennomført umiddelbart etter møtet. Vedtaket fastsatte også at fordelingsnøkkelen som skal benyttes for senere utbetalinger knyttet til transaksjonen (tilleggsvederlag og aksjer) skal være den samme.  

SpareBank1 SMN har foretatt grundige vurderinger av den regnskapsmessige håndteringen av transaksjonen, herunder vurderinger av likviditet i forventet tildelte preferanseaksjer, aksjekursrisiko, valutarisiko og skatterisiko i transaksjonen. Eierinteressen i Visa Norge FLI er vurdert å være en finansiell eiendel og klassifisert i kategorien tilgjengelig for salg. 

Etter IAS 39.46 skal eiendeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg regnskapsføres til virkelig verdi så lenge virkelig verdi kan måles pålitelig.

SpareBank1 SMN har mottatt kontantvederlag på 63 millioner i andre kvartal 2016. Dette er inntektsført som utbytte i ordinært resultat. Samtidig er det reversert 52 millioner av tidligere innregnet urealisert verdiendring på Visa Norge FLI mot andre inntekter og kostnader (OCI). 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN