Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

 

Konsern 30. juni 2016  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Næring-  liv SB1 Markets EM1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter  449 471 -4 2 88 -0 -64 942
Renter av anvendt kapital 25 20 -46 -
Sum renteinntekter 474 492 -4 2 88 -0  -   -  -110 942
Netto provisjons- og andre inntekter 338 97 108 216 -5 126 -30 849
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 6 33 - - - 141 51 211 441
Sum inntekter 812 594 136 217 83 126 141 51 71 2.232
Sum driftskostnader 401 182 129 174 29 100 2 1.016
Resultat før tap 412 412 7 43 54 26 141 51 71 1.217
 Tap på utlån, garantier m.v.   7 274 2 - 6 - - - -1 287
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 405 138 5 43 48 26 141 51 71 928
EK avkastning *) 13,3 % 2,4 %               10,9 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  89.299 37.454 - - 4.933 - - - 896 132.583
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -33.044 -1.749 - - - - - - - -34.793
Individuell nedskrivning utlån  -23 -379 - - -8 - - - -2 -412
Gruppenedskrivning utlån  -95 -304 - - -19 - - - 1 -418
Andre eiendeler  213 7 1.604 296 13 220 1.508 1.153 39.172 44.185
Sum eiendeler 56.349 35.029 1.604 296 4.919 220 1.508 1.153 40.066 141.145
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  35.457 31.511 - - - - - - 63 67.031
Annen gjeld og egenkapital  20.892 3.519 1.604 296 4.919 220 1.508 1.153 40.003 74.114
Sum egenkapital og gjeld 56.349 35.029 1.604 296 4.919 220 1.508 1.153 40.066 141.145

 

 

Konsern 30. juni 2015  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM1 SB 1 Finans MN SB1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total  
Netto renteinntekter 442 450 -1 1 73 -0 - - -32 934  
Renter av anvendt kapital 31 37 - - - - - - -68 -  
Sum renteinntekter 473 487 -1 1 73 -0 - - -100 934  
Netto provisjons- og andre inntekter 348 84 23 191 0 117 - - 26 790  
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 7 26 - - - 128 35 166 362  
Sum inntekter 821 578 49 193 73 117 128 35 93 2.086  
Sum driftskostnader 370 175 59 164 27 97 58 950  
Resultat før tap 451 403 -10 29 46 20 128 35 35 1.137  
 Tap på utlån, garantier m.v.  3 49 - - 3 - - - 1 56  
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 448 354 -10 29 43 20 128 35 33 1.080  
EK avkastning *) 17,0 % 13,0 %               13,7 %  
                       
Balanse                       
Utlån til kunder 81.352 38.090 - - 3.937 - - - 1.140 124.519  
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt -29.057 -1.283 - - - - - - -1 -30.340  
Individuell nedskrivning utlån -22 -136 - - -8 - - - -2 -168  
Gruppenedskrivning utlån -90 -188 - - -17 - - - -0 -296  
Andre eiendeler 171 8 1.471 264 18 144 1.381 1.149 32.570 37.174  
Sum eiendeler 52.353 36.490 1.471 264 3.930 144 1.381 1.149 33.707 130.888  
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 33.915 31.552 - - - - - - 719 66.186  
Annen gjeld og egenkapital 18.438 4.939 1.471 264 3.930 144 1.381 1.149 32.988 64.702  
Sum egenkapital og gjeld 52.353 36.490 1.471 264 3.930 144 1.381 1.149 33.707 130.888  
*) Fra og med tredje kvartal 2014 er regulatorisk kapital lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 14,5 prosent for å være i tråd med bankens kapitalplan
**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  1. halvår 16 1. halvår 15
Kursgevinst/utbytte på aksjer 65 70
Obligasjoner og derivater 78 -21
Valuta- og renteforretninger Markets 54 64
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 197 114
SpareBank 1 Gruppen 141 128
SpareBank 1 Boligkreditt  22 50
SpareBank 1 Næringskreditt 15 15
BN Bank 51 35
SpareBank 1 Kredittkort 14 10
Selskaper eid av SpareBank 1 SMN Invest 13 13
Andre selskaper -11 -2
Sum avkastning på eierinteresser 244 249
Sum 441 362

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN