Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken fått tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 30. juni 2016 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og motsyklisk buffer 1,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,5 prosent. Motsyklisk buffer økte fra 1,0 prosent til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 40 prosent i 2016 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 30. juni 2016 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Morbanken beregner kapitalkrav vedrørende operasjonell risiko etter sjablongmetoden. Datterselskaper beregnes etter basismetoden.

 

Morbank   Konsern
31.12.15 30.6.15 30.6.16 (mill. kr) 30.6.16 30.6.15 31.12.15
2.597 2.597 2.597 Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital -7 -0 -21
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
3.790 3.122 3.790 Utjevningsfond 3.783 3.122 3.790
4.105 3.619 4.105 Grunnfondskapital 4.105 3.619 4.105
292 - - Avsatt utbytte - - 292
40 - - Avsatt gaver - - 40
279 139 221 Fond for urealiserte gevinster 233 148 290
- - 5 Annen egenkapital 1.681 1.639 1.597
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser 403 301 318
- 1.117 938 Periodens resultat 771 871 -
11.998 11.489 12.552 Sum balanseført egenkapital 14.460 13.191 13.904
-447 -447 -473 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -715 -664 -662
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 169 120 264
-332 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -332
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -403 -301 -318
- - - Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 203 47 132
-93 -4 -93 Overfinansiering pensjonsforpliktelse -94 - -43
- -1.117 -938 Periodens resultat -771 -871 -
- 882 707 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (73 prosent etter skatt av konsernresultat) 540 636 -
-33 -30 -36 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -58 -43 -55
-164 -240 -124 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -187 -318 -239
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -389 -355 -458
10.928 10.533 11.594 Sum ren kjernekapital 12.757 11.443 12.192
950 950 950 Hybridkapital 1.362 1.217 1.310
495 491 493 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 493 491 495
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -9 -9 -9
12.373 11.974 13.037 Sum kjernekapital 14.604 13.142 13.988
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.000 1.000 1.000 Ansvarlig kapital 1.647 1.692 1.647
786 786 673 Ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser 673 786 786
-43 -43 -43 Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -43 -43 -43
1.743 1.743 1.631 Sum tilleggskapital 2.278 2.435 2.390
14.116 13.717 14.668 Netto ansvarlig kapital 16.882 15.577 16.378
             
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.027 1.148 1.027 Engasjement med spesialiserte foretak 1.169 1.391 1.213
1.049 927 1.095 Engasjement med øvrige foretak 1.143 965 1.105
1.093 1.104 1.137 Engasjement med massemarked eiendom 1.596 1.514 1.557
157 173 160 Engasjement med massemarked SMB 170 185 167
38 13 39 Engasjement med massemarked øvrig 43 13 40
1.221 1.148 1.238 Egenkapitalposisjoner IRB 3 0 0
4.585 4.513 4.696 Sum kredittrisiko IRB 4.123 4.068 4.082
64 199 18 Gjeldsrisiko 19 200 64
- - - Egenkapitalrisiko 10 8 10
- - - Valutarisiko 1 0 -
316 316 334 Operasjonell risiko 479 457 457
922 1.001 1.033 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 1.931 1.926 1.805
53 30 47 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 90 71 106
- - - Overgangsordning 585 471 634
5.939 6.060 6.127 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.237 7.201 7.157
74.243 75.746 76.592 Beregningsgrunnlag 90.464 90.010 89.465
3.341 3.409 3.447 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.071 4.050 4.026
      Bufferkrav       
1.856 1.894 1.915 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.262 2.250 2.237
2.227 2.272 2.298 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.714 2.700 2.684
742 757 1.149 Motsykliskbuffer, 1,5 prosent (1,0 prosent) 1.357 900 895
4.826 4.923 5.361 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 6.332 5.851 5.815
2.761 2.201 2.786 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.354 1.542 2.351
      Kapitaldekning      
14,7 % 13,9 % 15,1 % Ren kjernekapitaldekning 14,1 % 12,7 % 13,6 %
16,7 % 15,8 % 17,0 % Kjernekapitaldekning 16,1 % 14,6 % 15,6 %
19,0 % 18,1 % 19,2 % Kapitaldekning 18,7 % 17,3 % 18,3 %
9,1 % 8,7 % 9,1 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,8 % 6,5 % 6,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN