Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern
31.12.15 30.6.2015 30.6.2016   30.6.2016 30.6.2015 31.12.15
8.515 8.011 9.185 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 9.357 8.152 8.674
1.485 1.582 1.667 Havbruk 2.044 1.798 1.807
2.387 2.043 2.546 Industri og bergverk 2.823 2.333 2.675
3.141 3.768 2.934 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.432 4.247 3.598
2.482 2.690 2.395 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.591 2.856 2.666
6.043 5.999 5.370 Sjøfart og offshore 5.407 6.024 6.066
14.377 14.120 14.051 Eiendomsdrift 14.110 14.167 14.346
2.019 1.771 2.456 Forretningsmessig tjenesteyting 2.119 1.681 1.777
2.859 2.940 3.299 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.829 3.408 3.355
192 188 170 Offentlig forvaltning 186 208 211
1.458 2.324 1.626 Øvrige sektorer 1.512 2.342 1.477
44.958 45.435 45.699 Sum næring  47.411 47.215 46.653
78.575 75.473 82.619 Lønnstakere 85.171 77.304 80.725
123.533 120.908 128.318 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt 132.583 124.519 127.378
31.944 28.965 32.952 Herav Boligkreditt  32.952 28.965 31.944
1.460 1.375 1.841 Herav Næringskreditt 1.841 1.375 1.460
90.129 90.568 93.525 Brutto utlån til kunder 97.790 94.179 93.974
174 159 402  - Individuelle nedskrivninger 412 168 183
358 278 398  - Nedskrivning på grupper av utlån 418 296 376
89.596 90.131 92.724 Netto utlån til kunder 96.960 93.715 93.415

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN