Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
2015 1. halvår 15 1. halvår 16 (mill. kr) 1. halvår 16 1. halvår 15 2015
             
      Renteinntekter      
112 53 61 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  26 18 43
3.447 1.782 1.518 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 1.637 1.835 3.669
304 151 135 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  134 151 304
1 0 - Andre renteinntekter 9 6 16
3.865 1.987 1.714 Sum renteinntekter 1.806 2.011 4.031
             
      Rentekostnader      
147 82 70 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  70 27 148
968 527 330 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 323 517 949
840 420 362 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 362 420 840
149 74 73 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 73 74 149
3 2 2 Andre rentekostnader 7 11 20
54 29 29 Avgift Sparebankenes sikringsfond 29 29 54
2.161 1.133 866 Rentekostnader og lignende kostnader  864 1.077 2.159
             
1.703 854 848 Netto renteinntekter 942 934 1.872

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN