Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.15 30.6.15 30.6.16 (mill. kr) 30.6.16 30.6.15 31.12.15
2.541 2.464 2.660 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.660 2.464 2.541
674 559 426 Havbruk 426 559 674
2.518 2.137 1.598 Industri og bergverk 1.598 2.137 2.518
2.164 2.007 1.977 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 1.977 2.007 2.164
4.116 3.297 3.590 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.590 3.297 4.116
1.994 1.888 2.088 Sjøfart og offshore 2.088 1.888 1.994
4.295 4.783 4.970 Eiendomsdrift 4.754 4.604 4.099
4.836 4.713 5.282 Forretningsmessig tjenesteyting 5.282 4.713 4.836
4.643 4.743 4.949 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.503 4.411 4.138
7.221 7.938 8.446 Offentlig forvaltning 8.446 7.938 7.221
1.755 3.572 1.886 Øvrige sektorer 1.554 3.530 1.454
36.756 38.102 37.873 Sum næring  36.878 37.548 35.754
28.336 28.638 30.153 Lønnstakere 30.153 28.638 28.336
65.091 66.740 68.026 Sum innskudd 67.031 66.186 64.090

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN