Note 13 - Annen gjeld

 

Morbank   Konsern 
31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15
- 0 Utsatt skatt 33 21
420 266 Betalbar skatt 319 459
13 8 Formuesskatt 8 13
70 73 Tidsavgrensninger 367 303
78 118 Avsetninger 118 78
25 26 Pensjonsforpliktelser 26 31
46 90 Trasseringsgjeld 90 46
6 3 Leverandørgjeld 39 39
61 0 Gjeld verdipapirer 147 145
 -  - Egenkapitalinstrumenter 181 394
150 146 Annen gjeld 203 204
868 731 Sum annen gjeld 1.531 1.734

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN