Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

 

Konsern          
           
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.16 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.15
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 35.535 8.158 5.492 -1.145 34.014
Verdijusteringer 453 - - -322 775
Påløpte renter 328 - - -37 365
Totalt 36.317 8.158 5.492 -1.504 35.154
           
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.16 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.15
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.704 43 - 2 1.660
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 0 - 300 - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 64 - - -26 89
Påløpte renter 14 - - 0 14
Totalt  3.182 43 300 -24 3.463

 

 

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN