Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15
33 27 Utsatt skattefordel 196 187
133 121 Varige driftsmidler 906 1.031
23 37 Opptjente ikke motatte inntekter 63 39
3 20 Fordringer verdipapirer 220 200
124 198 Pensjonsmidler 207 125
95 479 Andre eiendeler 785 381
411 882 Sum øvrige eiendeler 2.376 1.962

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN