Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15
2.541 2.791 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.791 2.541
674 420 Havbruk 420 674
2.518 1.727 Industri og bergverk 1.727 2.518
2.164 2.416 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.416 2.164
4.116 4.067 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.067 4.116
1.994 1.740 Sjøfart og offshore 1.740 1.994
4.295 4.387 Eiendomsdrift 4.153 4.099
4.836 5.550 Forretningsmessig tjenesteyting 5.550 4.836
4.643 4.848 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.339 4.138
7.221 8.627 Offentlig forvaltning 8.627 7.221
1.755 2.048 Øvrige sektorer 1.569 1.454
36.756 38.621 Sum næring  37.398 35.754
28.336 29.769 Lønnstakere 29.769 28.336
65.091 68.391 Sum innskudd 67.168 64.090

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN