Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
           
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 30.9.16 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.15
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 36.206 7.066 3.454 -1.420 34.014
Verdijusteringer 655 - - -120 775
Påløpte renter 263 - - -102 365
Totalt 37.124 7.066 3.454 -1.642 35.154
           
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 30.9.16 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.15
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.762 43 - 59 1.660
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 - - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 77 - - -12 89
Påløpte renter 11 - - -3 14
Totalt  3.550 43 - 44 3.463

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN