Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
- 34 0 Utsatt skatt 22 48 21
420 192 292 Betalbar skatt 351 241 459
13 10 13 Formuesskatt 13 10 13
70 51 73 Tidsavgrensninger 331 23 303
78 87 95 Avsetninger 95 87 78
25 17 25 Pensjonsforpliktelser 31 32 31
46 43 75 Trasseringsgjeld 75 43 46
6 3 4 Leverandørgjeld 51 48 39
61 - 605 Gjeld verdipapirer 940 157 145
-  -  - Egenkapitalinstrumenter 176 362 394
150 255 226 Annen gjeld 267 291 204
868 691 1.409 Sum annen gjeld 2.353 1.342 1.734

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN