Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
33 - 33 Utsatt skattefordel 184 169 187
133 129 124 Varige driftsmidler 925 1.043 1.031
23 47 22 Opptjente ikke motatte inntekter 53 41 39
3 16 1.165 Fordringer verdipapirer 1.657 251 200
124 6 124 Pensjoner 125 6 125
95 74 87 Andre eiendeler 386 348 381
411 272 1.556 Sum øvrige eiendeler 3.331 1.859 1.962

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN