Note 13 - Annen gjeld

 

Morbank   Konsern
31.12.15 31.3.15 31.3.16 (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 31.12.15
- 32 - Utsatt skatt 21 45 21
420 238 315 Betalbar skatt 363 265 459
13 10 13 Formuesskatt 13 10 13
70 553 370 Tidsavgrensninger 543 464 303
78 224 107 Avsetninger 107 224 78
25 25 25 Pensjonsforpliktelser 31 32 31
46 137 40 Trasseringsgjeld 40 137 46
6 19 2 Leverandørgjeld 59 67 39
61 59 249 Gjeld verdipapirer 503 59 145
-  -  - Egenkapitalinstrumenter 386 - 394
150 167 174 Annen gjeld 212 194 204
868 1.463 1.294 Sum annen gjeld 2.279 1.495 1.734

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN