Note 12 - Øvrige eiendeler

 

Morbank   Konsern
31.12.15 31.3.15 31.3.16 (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 31.12.15
33 - 33 Utsatt skattefordel 187 30 187
153 156 156 Varige driftsmidler 992 1.098 1.065
23 33 6 Opptjente ikke motatte inntekter 52 55 39
3 26 2.037 Fordringer verdipapirer 2.353 26 200
124 6 124 Pensjoner 125 6 125
95 192 66 Andre eiendeler 274 371 381
431 412 2.421 Sum øvrige eiendeler 3.982 1.587 1.996

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN