Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.15 31.3.15 31.3.16 (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 31.12.15
8.515 7.557 9.061 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 9.222 7.694 8.674
1.485 1.137 1.351 Havbruk 1.715 1.322 1.807
2.387 1.920 2.537 Industri og bergverk 2.806 2.190 2.675
3.141 3.571 2.917 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.391 4.048 3.598
2.482 2.774 2.705 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.898 2.937 2.666
6.043 5.995 5.609 Sjøfart og offshore 5.631 6.017 6.066
14.377 14.312 14.327 Eiendomsdrift 14.390 14.375 14.346
2.019 3.389 2.125 Forretningsmessig tjenesteyting 1.822 3.594 1.777
2.859 2.892 3.037 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.544 3.344 3.355
192 266 194 Offentlig forvaltning 212 286 211
1.458 1.951 1.688 Øvrige sektorer 1.583 1.969 1.477
44.958 45.765 45.550 Sum næring  47.214 47.776 46.653
78.575 73.445 79.988 Lønnstakere 82.307 75.157 80.725
123.533 119.210 125.538 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 129.520 122.933 127.378
31.944 29.165 32.676 Herav Boligkreditt  32.676 29.165 31.944
1.460 1.457 1.514 Herav Næringskreditt 1.514 1.457 1.460
90.129 88.587 91.348 Brutto utlån til kunder 95.331 92.311 93.974
174 151 188 - Individuelle nedskrivninger 198 160 183
358 278 508 - Nedskrivning på grupper av utlån 527 295 376
89.596 88.158 90.652 Netto utlån til kunder 94.606 91.855 93.415

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN